Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, KYRKAN 1 LEKSANDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka, ett gravkapell samt en klockstapel.

Kyrkogården
Leksands omfattande kyrkogård har tillkommit i olika etapper och utsträcker sig huvudsakligen norr om kyrkan men har även gravkvarter väster och söder om kyrkan, mot sjöstranden. De äldsta gravarna finns närmast kyrkobyggnaden, på norra sidan ligger de s.k. allmänna gravarna uppställda i kronologisk ordning efter dödsfallens tidpunkt. I äldre tider var familjegravar sällsynta undantag, av ekonomiska skäl. De allmänna gravarna markerades oftast med ett vitt träkors, mera sällan med en enkel natursten. På området förekommer också traditionella gravstenar och järnkors.

Fram till 1910-talet utsträckte sig kyrkogården endast söder om kyrkan mot sjön, över två gravkvarter mot norr samt över ett smalt område öster och söder om kyrkan. Under gravkapellet finns gravar från 1600-talet och väster om detta det s.k. spanska området, mot norr med allmänna gravar och mot söder med familjegravar. Gravvårdarna härrör från åren 1918 till 1919 då epidemin med spanska sjukan härjade som värst. Södra kyrkogården är anlagd på 1950-talet, där blandas allmänna och familjegravar. Norra kyrkogården tillkom 1967 och minneslunden 1979.

Murarna kring de äldsta delarna av kyrkogården är uppförda av gråsten under åren 1802-1839 och portarna med sina putsade stolpar och smidda grindar tillkom under samma period. Den nya muren ersatte en tvåhundra år äldre mur, uppförd av tegel på gråstensgrund och täckt på krönet med spån.
Gravkapellet nordväst om kyrkan, S:t Petri kapell fick sin nuvarande utformning 1985. Ursprungligen var det ett enklare bårhus som enligt ett inristat årtal uppfördes 1760.

Klockstapeln
Till Leksand karakteristiska kyrka hör den mäktiga klockstapeln som uppförde 1628, utanför kyrkogårdsmuren på kyrkvallen. Den tillkom för att ersätta kyrkans torn som brann året innan.
Klockstapeln är byggd i stolpkonstruktion med fristående strävstolpar i väster och öster, brädfodrad, spånslagen samt tjärad med undantag av lanterninen och ljudöppningarna. Huven och lanterninens spira har beklädnad av kopparplåt, klockkammaren har vida öppningar i norr och söder. På norra sidan finns en dörrförsedd ingång.