Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, BISKOPSMÖSSAN 4 SJÖBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sjöbo kyrka byggd 1962 ligger på en naturtomt i form av en gräskulle med främst lövträd såsom björk och ek. Kyrkan ligger i nordöstlig-sydvästlig riktning, med korgaveln i nordväst åt trafikleden. Sten går i dagen här och var över hela tomten. En asfalterad gång och en trappa av stockar med metallgaller på planstegen och enkla träräcken leder upp från parkeringen till entrén. Idegran är planterad vid det utskjutande taket längs sydvästsidan. Tomten har inga hägnader förutom en fristående, rak stenmur, murad likt den på kyrkans väggar, söderut i kyrkans förlängning. Höjden på muren varierar med marknivån, som sluttar ned mot daghemmet i söder. Strax utanför muren står en klockstapel av trä från 1952 och från muren löper en slänt ned till Fristadsvägen.
Ett stort stenblock skapar rumslighet vid kyrkans sydöstra sida. Längs denna går en grusad gång som fortsätter ned till Kyrkans hus. Kyrkan har murade stenfasader längs sydöstra och nordvästra sidorna och dessa skjuter utanför byggnaden på östra och norra hörnan, så att en liten gård bildas framför nordöstgavelns vägg av fönster. Vid den östra hörnan går två trappsteg av sten ned från gången och några stenskivor i gräset leder fram till en dörr. Omedelbart nordöst om kyrkan reser sig en liten kulle med stenblock och träd i gräset. En stig leder ner till gångbanan längs trafikleden.
ATRIUMGÅRD
Marken täcks av stenskivor från år 2000 av skiffer och någon sedimentär stenart, med luckor för träd, låga buskar och örtväxter. Sockeln är av gråmålad betong och fönstren sitter i brunmålade poster med plåtbleck. Takfoten täcks av kopparplåt med stuprännor i hörnen av samma material. Dörrarna från entréhallarna är av glas i brunmålade träposter med överljus.