Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, DOMKYRKAN 1 VÄSTERÅS DOMKYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Västerås domkyrka ligger i norra delen av Västerås innerstad, inom område av riksintresse för kulturmiljövården. En stor del av bebyggelsen i angränsande kvarter är också relaterad till den kyrkans verksamhet. Huvudingången i väster vetter mot Domkyrkoplan, där konsistoriehuset och Biskopsgården ligger. I norr vidtar Rudbeckianska läroverkets skolgård, i söder finns domprost/komministergården och en före detta läroverksarrest, Proba, på 1810-talet ombyggd till bårhus och likvagnsskjul. Begravningsplatsen runt kyrkan avlystes 1815 och ersattes 1818 med en begravningsplats längre norrut, vid Svartån. Sedan dess har kyrktomten blivit alltmer kringskuren. Mest drastiska ingreppet var Biskopsgatan som 1944 drogs över kyrktomtens södra del och nu bildar barriär mellan kyrkan och återstående bogårdsmur i anslutning till Proban.

Kyrkoanläggningen
Kyrkotomten är idag ett snävt avgränsat område norr, öster och söder om kyrkan, med små gräsytor och gamla ädellövträd. Utmed norra och södra sidorna leder breda grusade gångar från Domkyrkoplan mot Stadsbiblioteket.