Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, SKERIKESBY 4:10 SKERIKE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.

Kyrkogården sluttar svagt mot öster och i söder vidtar en bäckravin. En kallmurad stenmur omgärdar, delvis omlagd på 1960-talet, delvis nylagd på 1980-talet. Ett järnstaket tjänar som skyddsräcke mot bäckravinen i söder. Innanför muren växer gamla ädellövträd. Utanför norra och östra sidorna har oxelträd planterats.

Framför kyrkans västport finns en svartmålad järngrind från 1931, mellan slätputsade koppartäckta grindstolpar från 1963-64. En bred delvis stenlagd gång leder fram till västporten. Längs kyrkans nord- och sydsidor vidtar grusade gångar.

Gravkvarteren liksom gravplatserna är gräsbevuxna. Norr och söder om kyrkan finns familjegravar från sent 1800-tal och större delen av 1900-talet, flertalet med låga, breda granitvårdar. Öster om kyrkan finns urngravar, allmänna gravar och familjegravar från 1950- och 60-talen. En minneslund finns i sydost.