Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vallentuna kn, FRÖSUNDA PRÄSTGÅRD 3:1 FRÖSUNDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Frösunda är en dalgångsbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet.
Än idag präglas området av det öppna odlingslandskapet med äldre vägsträckningar, och fornlämningar som uttrycker en kontinuitet från järnåldern till dagens agrara bebyggelse. I området finns ett flertal gårdar med välbevarade 1800-tals miljöer. Här finns även Frösunda järnvägsstation från Rimbobanans tillkomst 1885 (idag Roslagsbanan) och Bergs herrgård från 1870-talet.
Kyrkoanläggningen ligger i kanten av en dalsänka och omges av ett flackt och öppet odlingslandskap. I närheten av kyrkan ligger den gamla prästgården och direkt öster om kyrkogården passerar järnvägen. I anslutning till kyrkogården ligger parkeringsplatser för besökare samt kyrkans ekonomibyggnader.


Anläggningen
Kyrkomiljön/anläggningen består av kyrkan, klockstapeln och gravkapellet samt kyrkogården.

Kyrkogården omges av en kallmurad stenmur, som tidigare var täckt av ett spånat och tjärat tak. Kyrkogårdens entréer flankeras av murade grindstolpar från 1810. Under samma tid försågs entréerna med grindar, som dock redan tillverkats under 1600-talet. Under senare tid har den västra entrén breddats och grinden har kompletterats med ytterligare ett grindblad.
Längst stenmuren växer flera ädla lövträd och bildar en trädkrans kring kyrkogården. Med undantag för trädkransen, ett lövträd och några nyligen planterade syrener, är själva kyrkogården fri från träd och buskar. Kyrkogården, som är grästäckt, indelas av ett flertal smala grusgångar, delvis försedda med belysningsstolpar. Kyrkogården domineras av gravvårdar i sten, framförallt stående men även liggande gravvårdar förekommer. Här finns även ett tiotal grusgravar med stenram, samt en med kätting. Enstaka gravar har kors i järn och ett i trä. De yttre gravvårdarna är placerade längs stenmuren, medan gravvårdarna på kyrkogårdens mitt är förlagda i nord-sydliga rader. I samband med markarbeten öster om kyrkan, avlägsnades ett flertal äldre gravvårdar, som nu står uppställda bakom klockstapeln.
I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger minneslunden som anlades under 1990-talet. Minneslunden har avskiljts från kyrkogårdens öppna plan genom en lägre häck. Mitt i lunden står en mindre vattentrappa.

Gravkapellet uppfördes år 1950 efter ritningar av Einar Lundberg. Byggnaden står i nord-sydlig riktning med koret åt norr. Gravkapellet är uppfört på en grund av huggen sten och fasaderna är putsade i en beigegrå kulör. Sadeltaket är täckt av skiffer och ovan entrén kröns taknocken av ett kors. Mot kyrkogården vätter entrén i form av en dubbelport i ek. Invändigt är gravkapellets golv belagt med tegel. Det tunnvälvda taket i trä, med slät liggande panel är gulmålat. Väggarna är putsade och vitmålade och ovan det murade altaret finns en glasmålning av konstnären Gunnar Torhamn (1894-1965).

Klockstapeln, som uppfördes under 1600-talet, var ursprungligen öppen. Idag är stapeln klädd med lockpanel, struken med Falu rödfärg. Takfoten är inklädd och det karnissvängda taket är spåntäckt och krönt av en takryttare med vindflöjel. Klockstapelns äldre konstruktion är ännu bevarad, även om delar av golven har bytts ut under senare tid. I stapeln hänger fyra klockor, varav de två lillklockorna är äldst. Den ena tillverkades i Stockholm år 1647 och den andra har gjutits i Ryssland omkring 1560. De två storklockorna tillverkades år 1861 samt 1951.


Kyrkobyggnaden
Frösunda kyrka är uppförd av kluven gråsten, som en enskeppig salkyrka med fullbrett korparti. Kyrkan ligger i öst-västlig riktning med sakristia i norr och vapenhus i söder. Vapenhuset och sakristian uppfördes något senare än kyrkobyggnaden i övrigt.