Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Upplands Väsby kn, FRESTABY 1:35 M.FL. FRESTA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Idag omges Fresta kyrka helt av modern småhusbebyggelse. Närmast kyrkan ligger en yngre skolbyggnad, församlingshemmet och pastorsexpeditionen, det gamla klockarbostället samt kyrkstallar. Norr om kyrkan löper Frestavägen, som dock följer den gamla sockenvägens sträckning.


Anläggningen
Kyrkan omges av kyrkogården, som utvidgades åt öster 1911 och åt söder 1953. Bogårdsmuren, som ännu omramar kyrkogårdens äldre delar, omtalas första gången under 1600-talet. Även kyrkogårdens utvidgade del åt öster har försetts med en mur. Av den ursprungliga trädkransen finns endast fragment kvar. Under senare tid har dock nyplanteringar gjorts för att komplettera den. Entréerna mot väster och öster markeras av vitputsade grindstolpar, sannolikt tillkomna under 1780-talet och ersatte då de äldre stigluckorna.

Genom kyrkogårdens grästäckta kvarter löper grusade gångar. Kyrkogårdens yngre del, är tydligt markerad genom dess placering utanför den gamla muren åt söder. Även här är kvarteren avgränsade av grusade gångar, men även av gångar, belagda med natursten. Kyrkogården domineras av stående gravstenar. På kyrkogårdens äldre del är flera omgärdade av formklippta häckar. Längst åt söder ligger kyrkogårdens minneslund, relativt enkelt gestaltad i form av en gräsrundel med kringliggande gatsten.
Tidigare fanns en klockstapel på kyrkogården. Den försvann dock när tornet uppfördes under 1760-talet.

På kyrkogårdens nordvästra del uppfördes 1780-81 en bod. Byggnaden, som delvis är ingrävd i backen mot norr, har vitputsade fasader och täcks av ett tälttak med falsad plåt. I bodens ovanvåning fanns tidigare sockenmagasinet.

I samband med att kyrkogården utvidgades under 1900-talets mitt, uppfördes en byggnad efter ritningar av arkitekt Erik Fant med väntrum och toaletter på kyrkogårdens yngre, södra del. Byggnaden, som i sitt utförande är inspirerad av boden från 1700-talet, har vitputsade fasader och täcks av ett plåttak, krönt av en kula.


Kyrkobyggnaden
Kyrkan är uppförd som en enskeppig salkyrka, med smalare, rakt avslutat kor. Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med torn i väster, och sakristia i norr. Långhuset, korets äldre och inre delar, liksom sakristian är uppförda av gråsten. Tornet, påbyggnader av murarna, dörr- och fönsteromfattningar samt valv är uppförda av tegel.