Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, LJUNGBY PRÄSTGÅRD 4:1 LJUNGBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
I söder framför kyrkan finns en asfalterad parkering.

TIONDELADA/SOCKENSTUGA. Innan församlingen efter branden 1869 fick använda Alfshögs kyrka för sina gudstjänster ordnandes en provisorisk gudstjänstlokal i socknens tiondelada. Dock framgår det ej var denna låg. Tiondeladan tillhörde inte prästgården, utan var liksom kyrkan hela socknens egendom. Då en ny byggnad för arrendatorn uppfördes i början av 1950-talet, vilken uppfördes på nuvarande plats söder om kyrkan lät man inreda ett kapprum och en konfirmandsal. 1963 tillbyggdes byggnaden ytterligare. Man inredde då kök, foajé och toaletter och drog in vatten och avlopp. Den större samlingssalen inreddes till ett stort rum. Denna byggnad kom att benämnas sockenstuga.

På Johan Cösters karta från 1776 ser man att PRÄSTGÅRDEN inte tidigare låg där den nu ligger. Istället låg den några hundra meter längre norrut, nästan mitt emot kyrkan. Prästgården var byggd som en fyrkantsgård. Dock var den i sådant dåligt skick att det regnade in på kyrkoherden när han låg i sin säng! I ett syneprotokoll från 1848 är antecknat att prästgården var uppförd av gran- och furutimmer, knutbyggd, rödfärgad samt låg på stenfot och hade halmtak. Storleken angavs till 26x12 alnar vilket motsvarar ca 15x7 meter. Vid tillträdessynen 1853 yrkade nya kyrkoherden Palmgren att prästgården skulle utdömas och ny manbyggnad skulle uppföras på annan plats. Efter flera sammanträden beslöts att Palmgren själv skulle låta uppföra manbyggnaden och åtaga sig utan kostnad att flytta de övriga husen till den nya platsen. Manhuset skulle vara ett envåningshus, 18x9 meter stort med kök och fem rum. Bygget påbörjades 1854 och den 31 oktober följande år invigdes den nya prästgården. Huset hade halmtak samt 15 par fönster och två ingångar. Prästgården har moderniserats vid åtskilliga tillfällen men de yttre konturerna är i stort sett desamma.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en kallmurad skalmur av sten och runt muren finns trädrader. Kyrkogårdsmuren är rundad i sin form. Huvudingången med smidesgrind med grindstolpar av natursten är placerad i väster. I söder finns också en ingång med en mindre smidesgrind med grindstolpar. I gången som leder fram till kyrkan i väster ligger ett tegel i brunt och svart. Sedan följer grusade gångar runt kyrkan och ut i sidogångarna. Dessutom finns stenlagda gångar.

Kyrkogårdens gravvårdar är placerade från norr till söder. En del gravhällar samt större singelgravar med grusfyllnad och naturstenskarm och äldre järnkors finns.

Öster om kyrkan finns en nyare kyrkogårdsdel. Här växer en del buskpartier. På kyrkogården finns en belysningsarmatur samt några äldre utformade svarta lyktstolpar av järn med lyktor.

Söder om kyrkan finns ett BISÄTTNINGSKAPELL som sedan 1984 fungerar som personallokal. Byggnadsfirman Bröderna Olsson i Vinberg fick uppdraget att bygga kapellet. Stadsarkitekt Svante Paulsson, Halmstad stod för ritningarna. Det är uppfört av tegel och har vitslammade fasader. Hörnen markeras med kapitäl. Taket är ett sadeltak täckt med mindre skivor. 1 st modern enkeldörr med träpanel i brun kulör och slätputsad omfattning. Stentrappa vid dörren med 3 steg. 2 st 1-luftsfönster med isolerglas utan spröjs. I öster och söder finns ett igenmurat rundbågeformat fönster.