Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundbyberg kn, GLADAN 2 DUVBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Duvbo är ett av landets första egnahemsområden och speglar ännu idag idéerna och organisationsformerna i egnahemsrörelsens första skede. Stadsdelen är planlagd med ett terränganpassat gatunät, enligt dåtidens nya ideal. Villorna är individuellt utformade och ligger på stora tomter. Under 1920-talet utvidgades området med ett mer regelbundet gatunät, och även villorna gavs större enhetlighet i placering och utformning. Kyrkan är uppförd i en brant bergssluttning, mitt bland villabebyggelsen. I kyrkans närhet ligger även skolan.


Anläggningen
Kyrktomten, som framförallt består av naturlig vegetation, iordningsställdes först under 1940-talet. Arbetet utfördes efter förslag av arkitekten Nils Sterner. Bland annat uppfördes då de stora terrassmurarna. Bergstomten var direkt olämplig som kyrkogård, och Duvbo begravningsplats anlades därför separat, mellan Duvbo och Hallonbergen. Kyrkogården är numera förenad med Sundbybergs kyrkogård.


Kyrkobyggnaden
Den tvåskeppiga kyrkan ligger i öst-västlig riktning med torn i nordväst. I vinkel mot koret i öster ligger församlingssalen samt utrymmen som tidigare tjänat som vaktmästarbostad.