Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, SIDENSJÖ PRÄSTBORD 1:115 SIDENSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Tomten inramas av 1,5 m tuktad granhäck med öppning mot församlingshem i nordväst. Helt nyplanterad i öster där tomten gränsar mot lägda. Mindre grusad entréväg från norr mot grindstolpar i granit (grindar saknas) troligen från 1929-års restaurering. Bearbetade med sfäriskt klot på krönet. Stegport i öster från 1831, av trä, liggande bröstningspanel, stående därpå upp till överliggaren, i vars bågvalv en strålsol i gulmålat trä fälls ut som en fjäder. Stegporten har en barocksvängd överdel belagd med brunmålad falsad plåt, vit målning på trä.

Tomten med gräsade gravkvarter i stora sammanhängande ytor inramade av några få grusade gångar markerade med äldre björkrader, samt nyare vid den utvidgade delen i väster. Nyligen även utvidgad mot söder. I sydöst grusgravar med behandlad kantsten. Några galvade lyktstolpar med glober av genomsiktligt glas. Även äldre lyktor, främst i norr.


Klockstapel
På kyrkogården söder om kyrkan står en vitmålad klockstapel i trä, byggd 1736 av Erik Måberg, men ombyggd i tre avsatser och brädklädd 1886. Liggande fasspontpanel, spånklädda tak i de nedre två avsatserna, kopparplåt i den översta samt på den höga smala spiran krönt av årtalsvim-pel i järn. Gråmålade ljudluckor i trä i alla väderstreck, dubbla fönsterlufter under dessa samt i den översta våningen.


Gravkapell
Ett nytt gravkapell i väster efter ritningar av arkitekt Lars Åkerlund byggdes 1962. Murad tegeltomme, vit målning på tegel, sadeltak med enkupigt lertegel. Kopparklädda pardörrar i trä mot väster i liten entréutbyggnad. Mönstermurning med ljusinsläpp mot väster och söder.

Kyrkobyggnaden placerad i nordöst på tomten som här gränsar till åkermark, liksom tomten gör mot sluttningen i söder.