Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, HORNS KYRKA 1:1 HORNS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Horn är en medeltida socken och omnämns 1319. Horns medeltida kyrka var belägen vid Ekeby på en udde i sjön Åsunden. Den revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes på annan plats. I kyrkans takstolar ingår bemålade stockar från den rivna kyrkan, som har dendrodaterats till slutet av 1300-talet och målningarna är enligt äldre källor utförda 1404. Byggmästare Petter Frimodig tillsammans med bygg- och murmästare Anders Hansson från Kärna var ansvarig för uppförandet av kyrkan. Den invigdes 1754 och fick namnet Lovisa kyrka. Kyrkan är uppförd av sten med vita putsade fasader, rundbågiga fönsteröppningar och ett högt valmat tak. Taket är täckt med fabrikslackerad falsad plåt och sakristian med bandplåt. Exteriören karakteriseras framför allt av den för Petter Frimodig typiska höga och smala tornspiran. Huvudingången är via tornet i väster, men en mindre koringång finns även i söder.
Kyrkan och kyrkogården omges av bl a prästgård, församlingshem och skola, vilka bidrar till en levande kyrkomiljö. Det bevarade tranformatorhuset och hemlighuset utgör ovanliga inslag på kyrkogården.
KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omgärdas av en stenmur med ingångar i väster och söder med dekorativt utformade putsade grindstolpar. Grindarna är sannolikt samtida och av smitt järn med initialerna L H, d v s Lovisa Horn. Arkitekt Ove Leijonhuvud, som var inblandad i kyrkans renovering 1925 gjorde samtidigt ett förslag till placering av ett gravkapell på kyrkogården. Ritningen, som sannolikt var gjord av byggmästare C A Carlsson i Horn, bearbetades av Byggnadsstyrelsen. Byggnaden uppfördes 1929 och har vita slätputsade fasader under ett plåttäckt valmat sadeltak. Norr om kyrkan finns ett transformatorshus från 1924, då kyrkan elektrifierades och som var i bruk fram till 1971. Det är klätt med en ljus enkel oprofilerad locklistpanel. På kyrkogården finns även ett bevarat hemlighus, som nu används som förråd.

Beskrivningen och historiken kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.