Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 OTHEM KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är utvidgad flera gånger mot öster och norr, den första utvidgningen torde ha ägt rum i slutet av 1800-talet. Omkring 1950 anlades skogskyrkogården mot norr (invigdes 1952). Den senaste utvidgningen gjordes på 1990-talet och innefattar en minneslund.

På kyrkogården finns ett flertal stora träd: lövträd på de äldre delarna, tallar på skogskyrkogården. Detta skapar, trots kyrkogårdens relativt stora utsträckning, en välkomnande och intim rumskänsla. Gravarna på den gamla kyrkogården ger exempel på olika årtiondens smak och stil. Speciellt är det de många grusgravarna som man lägger märke till. De yrkestitlar som nämns ger en god bild av det sociala livet i Slite samhälle (Slite ligger inom socknens gränser).

Othem kyrkogård omges av stenmurar, med undantag för den senast tillkomna delen i nordväst som omges av häckar. I söder finns en stiglucka samt en helt öppen entré nära bårhuset. I nordost öppen ingång, liksom i norr mot den nya kyrkogården.

Gångarna på den gamla kyrkogården är belagda med grus och på den nya delen med kalkstensflis. En huvudgång i nord-sydlig riktning genom hela anläggningen, tvär-gång¬ar på gamla kyrkogården i väst-östlig riktning samt en gång runt den senast tillkomna delen av kyrkogården.
På kyrkogården fanns vid inventeringen 1996 ca 820 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns en redskapsbod samt utanför den egentliga kyrkogården ett i marken nedsänkt bårhus.