Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, BARLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 BARLINGBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården
Kyrkogården är numera svagt rektangulär efter den utbyggnad mot söder som skedde på 1930- eller 1940-talen. Utbyggnaden ökade kyrkogårdens storlek med över en tredjedel.
Kyrkobyggnaden är belägen i den norra delen av kyrkogården, nära den norra gränsen, viken markeras av en enkel trädrad (lindar) mot prästgården. Träden utgör en del med den trädkrans som inramar kyrkogården. I de tre övriga vädersträcken avgränsas den av terrassmurar med ett utanförliggande dike (ca 150 – 170 cm djupt). Innanför muren är en låg häck planterad.
Kyrkogårdens ingångar är belägna i söder, väster samt i det sydöstra hörnet, och de är försedda med järngallergrindar Från parkeringen i söder och från landsvägen i väster leder breda grusgångar fram till kyrkan, den södra gångstigen kantas av en allé med tätt växande almar.
Kyrkogården lyses upp med två lyktstolpar med vardera en lykta, båda placerade på södra sidan av kyrkan.
En minneslund är förlagd omedelbart utanför kyrkogården i öster med entré via en ramp med räcken genom kyrkogårdsmuren. En stenlagd gång av kalkstensflis som bildar ett ringkors och en parkbänk markerar är lundens viktigaste inslag.

Övriga byggnader på kyrkogården
Inga övriga byggnader finns på kyrkogården.