Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Krokom kn, ALSENS PRÄSTBORD 1:2 ALSENS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är belägen ner om Alsens kyrka och har en areal på ca 1,6 ha (inklusive ytterområden). Området sluttar svagt mot söder och har en traditionell utformning och begränsas av klippta häckar av gran samt ungersk syren.

Huvudgång - systemet är rätlinjigt med en beläggning av grus. I den nyare västra delen är gravkvarteren inramade med häckar. Gravplatserna och gravgångarna är gräsbelagda. Trädbeståndet på kyrkogården är i huvudsak björk, rönn och några popplar. Marken som gränsar till området är gatumark, tomtmark och brukad åkermark.

Kyrkotomten - marken omkring kyrkan har en areal på ca 0,4 ha och utgörs av klippta gräsytor, plattlagda gångar till kyrkans entréer, en mur av skiffer som omgärdar tomten och björkar närmast muren. Marken som gränsar till tomten är i öster tomtmark, i norr gatumark och i söder och väster brukad åkermark.

Det finns ingen gravsättning närmast kyrkan men äldre stenar förvaras på den norra delen.
Anläggningen är öppen och välhållen. Björkar har planterats utmed stenmuren i norr, väst och öst.
En antydan till allé finns utmed den plattsatta gången upp till sidoentrén. Söder om vägen ligger begravningsplatsen omgärdad av en lövhäck.

Den västra delen av begravningsplatsen har ett rikt bestånd av björkar till skillnad från den östra.
Ytorna i båda delarna är gräsbevuxna och indelade med häckar.
I den västra delen är ett bårhus beläget i fonden av en allé. Byggnaden är spritputsad med rusticerade hörn och släta utsmyckningar.

Föregångaren till dagens kyrka låg troligtvis vid nuvarande bårhuset och togs ur bruk i och med att nya kyrkan stod färdig 1847. Den stod kvar en tid som ödekyrka innan den revs vid slutet av 1800-talet. Kyrkan bestod av ett långhus med tresidigt avslutat kor i öster och timrat vapenhus i väster. I nordost fanns en murad sakristia. Kyrkan täcktes av ett valmat säteritak. Den östra delen av kyrkan byggdes om 1757-58 under ledning av Per Olofsson i Dillne medan den västra delen av långhuset troligen var medeltida.Kyrkogården har delats in i 22 gravkvarter: Gravkvarter A1-2, B1-2, C1-2, D1-2, E1-2, F1-2, G1-2, H1-2, I1-2, J1-2, K1-2.


Gravkvarter A1
Gravram med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1910-talet, enstaka från senare tid, ganska högresta, stående. I öster gravområde och gravrader med allmängravar, familje- och enkelgravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1910-2000-talet, stående eller låga och breda, enstaka liggande.


Gravkvarter A2
Gravområde, gräsbevuxet. Familjegravar med gravvårdar från 1910-40-talet, någon möjligen från senare tid, stående eller låga och breda; gravvårdar från 1970-2000-talet, stående eller låga och breda; urngravar med gravvårdar från 1960-2000-talet, stående eller låga och breda.


Gravkvarter B1
1.Gravram med familjegravar vid gångarna, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1910-1980-talet, av varierande storlek, stående eller låga och breda.

2. Gravområde med allmängravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1910-60-talet, av mindre storlek, stående eller låga och breda, enstaka liggande.

3. I väster två rader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1950-60-talet, enstaka från senare tid, låga och breda.


Gravkvarter B2
1. Gravram och gravområde med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1920-2000-talet, av varierad storlek, stående eller låga och breda, enstaka liggande.

2. I väster två rader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1920-70-talet, stående eller låga och breda.


Gravkvarter C1
1. Gravram, gräsbevuxen. Familjegravar med gravvårdar från 1900-1920-talet, av större storlek, stående, samt gravvårdar från 1950-2000-talet, låga och breda.

2. Gravfält med enstaka gravar, gräsbevuxna. Någon gravvård från 1880-talet, någon odaterad, stående respektive kors av gjutjärn från 1880-talet.

3. I öster två rader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1950-60-talet och enstaka från senare tid, låga och breda.


Gravkvarter C2
1. Gravram med familjegravar, gräsbevuxna utom en grav som har beläggning med grus inom ett staket av gjutjärn. Gravvårdar huvudsakligen från 1890-1920-talet men enstaka från senare tid, ganska högresta, stående, enstaka kors av gjutjärn från 1880-talet.

2. Gravområde med allmängravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1900-50-talet, framför allt från 1940-talet men även från senare tid, av mindre storlek, stående, låga och breda eller liggande.

3. I öster två rader med familje- och enstaka enkelgravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1950-70-talet, låga och breda. Enstaka gravvård från 1850-talet, kors av gjutjärn på gjuten sockel.


Gravkvarter D1
1. Gravram med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1890-1910-talet, flera från årtiondena kring 1900-talets mitt, stående..

2. Gravområde med blandade gravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1920-70-talet, några från 1990-2000-talet, de flesta låga och breda, även stående och liggande.

3. I väster två rader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1950-60-talet, låga och breda.


Gravkvarter D2
1. Gravram med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1870-90-talet, flera från 1960-2000-talet, stående eller låga och breda.

2. Gravområde med allmängravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1930-40-talet, enstaka från 1880-talet (kors av gjutjärn), några från 1980-2000-tal, stående, låga och breda eller liggande.

3. I väster två rader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1950-60-talet, någon från äldre tid, låga och breda.


Gravkvarter E1
1. Två gravrader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1910-2000-talet, de flesta från 1940-70-talet, de flesta står på långsidan, med eller utan blomlådor.

2. Gravområde med allmängravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1930-40-talet, enstaka från senare tid, av mindre storlek, enstaka kors av trä, stående, låga och breda eller liggande.


Gravkvarter E2
Gravrader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1900-1930-talet, några från 1960-70-talet, stående eller låga och breda.


Gravkvarter F1
1. Gravram med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1940-talet, några från senare tid, de flesta låga och breda, även stående.

2. Gravområde med allmängravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1930-talet, av mindre storlek, stående eller liggande, enstaka kors av trä. Några gravvårdar från 1980-2000-talet, låga och breda.


Gravkvarter F2
Gravrader med familjegravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1930-2000-talet, varav flera från 1900-talets mitt, enstaka från äldre tid, de flesta står på långsidan, med eller utan blomlådor.


Gravkvarter G1
Minneslund. I mitten av minneslunden en skulpturgrupp med kors av järn. Omgivande stenar.

Gravkvarter G2
Gräsbevuxen yta.

Gravkvarter H1
Urngravlund. Gravrader med gravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1960-2000-talet.

Gravkvarter H2
Urngravlund och ceremoniplats, gräsbevuxen. Gravrad med enkelgravar, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1960-80-talet. I mitten ett fundament av sten. Plattsättning av sten. Trappa med två steg av sten.

Gravkvarter I1
Gravrader, gräsbevuxna gravar. Gravvårdar från 1980-2000-talet.

Gravkvarter I2
Gravrader, gräsbevuxna gravar. Gravvårdar från 1970-2000-talet.

Gravkvarter J1
Gravrader, gräsbevuxna gravar. Gravvårdar från 1960-2000-talet.

Gravkvarter J2
Gravrader, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1960-2000-talet.

Gravkvarter K1
Gravrader, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1960-80-talet.

Gravkvarter K2
Gravrader, gräsbevuxna. Gravvårdar från 1960-80-talet.Källor

Beskrivningar av kyrkogården av:

Stellan Eriksson, Trädgårdsingenjör, Östersund 2007-08-17

Hampus Benckert, Antikvarie, Jämtlands museum, inventering av kyrkogården 2007-10-2008-12.