Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, VALLERSTAD 15:1 VALLERSTADS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Vallerstad är en medeltida sockenbildning och omnämns på 1300-talet som Walderstadh.
Den äldsta kända kyrkan i Vallerstad uppfördes av sten under 1100- eller 1200-talet. Dess ursprungliga planform är inte känd. Den revs, med undantag av tornets nedre delar, i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. Den nya kyrkan uppfördes 1832-1833 av östgötabyggmästaren Abraham Nyström. Kyrkan fick en tidstypisk utformning med rektangulärt långhus, rakslutet kor med en halvrund sakristia i öster samt torn i väster. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade rusticeringar och hörnkedjor. Huvudingången är via tornet i väster och en port finns även centralt placerad på södra sidan. Den är dock igenmurad på insidan. Sadeltaket är relativt flackt och är sedan 1935 täckt av svartmålad kopparplåt. Kyrkan är mycket välbevarad såväl exteriört som interiört och har i stort sett endast restaurerats vid ett tillfälle, nämligen 1951 under ledning av arkitekt Erik Fant.
KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omgärdas av en halvmur, d v s en yttermantel av sten med motfyllning på kyrkogårdssidan. Ingången är i söder och flankeras av grindstolpar av släthuggen röd granit med järnsmidesgrindar från 1800-talets början. På kyrkogårdens nordöstra sida finns en bisättningsbyggnad, som sannolikt delvis består av en äldre byggnad, vars ursprungliga funktion är oklar. Den har spritputsade fasader och ett topptak täckt med svartmålad galvaniserad plåt. På kyrkogården finns en skulptur "Såningsmannen" utförd 1949 av Gottfrid Larsson, som var bördig från socknen och även är begravd på kyrkogården.

Beskrivningen och historiken kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.