Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, VALLERSTAD 15:1 VALLERSTADS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
VALLERSTADS KYRKA
Den nuvarande kyrkan i Vallerstad är uppförd under åren 1832–33 och är ett klassiskt
exempel på den nyklassicistiska stil som var förhärskande under perioden. Kyrkan
ersatte en tidigare medeltida kyrka på platsen. Delar av det medeltida tornet ingår i den
nuvarande kyrkan, men i övrigt finns ingenting bevarat av denna. Ritningarna till den
nya kyrkan utfördes av arkitekten A B Nyström i Hållingstorp, Krigsbergs socken,
Motala.

Av bilder på den medeltida kyrkan, främst en teckning av Ihrfors (fotokopia intill), framgår
att denna varit en romansk stenkyrka av vanligt snitt. Tornet har varit i tre våningar som alla
markerats i fasaden och försett med en hög spira. Långhuset med högt spetsigt tak. Kor med
korportal och en liten sannolikt rundad absid. På sydsidan också ett vapenhus av vanligt senmedeltida
snitt.
Kyrkan torde av byggnadsstilen att döma ha varit uppförd vid slutet av 1100-talet eller något
senare.

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Vallerstads kyrkogård är en stor utpräglad landsbygdskyrkogård. Den består av fyra
sammansatta kvadrater. Med nöjaktigt lika långa kort och långsidor.

Allmän karaktär
Stor lummig landskyrkogård. Kyrkogården bär samma nyklassicistiska prägel som
kyrkan. Flera höga äldre vårdar synliga på långt håll i området närmast kyrkan och på
kyrkogårdens gamla del. Längst i väst ligger flera kyrkoherdar på rad under höga
stenkors. Kyrkogårdens nya norra del präglas helt av yngre vårdar och är bitvis mycket
glest ianspråkstagen.

Omgärdning
Kyrkogården omges på alla sidor av kallmurad kyrkogårdsmur. Den består av
tillpassade ca 0,4 –0,6 m stora utvalda gråstenar. Enstaka kilsten ingår. Höjden är ca 2–
3 varv eller ca 1,2 m. Insidan är släntad med grässlänt. Innanför muren finns en
trädkrans.
Västra muren: består av tillpassade ca 0,4 –0,6 m stora utvalda gråstenar. Enstaka
kilsten ingår. Höjden är ca 2 –3 varv eller ca 1,2 m. Insidan är släntad med grässlänt.
Norra muren: består av tillpassade ca 0,4 –0,6 m stora utvalda gråstenar. Enstaka kilsten
ingår. Höjden är ca 2 –3 varv eller ca 1,2 m. Insidan är släntad med grässlänt.
Östra muren: består av tillpassade ca 0,4 –0,6 m stora utvalda gråstenar. Enstaka kilsten
ingår. Höjden är ca 2 –3 varv eller ca 1,2 m. Insidan är släntad med grässlänt.
Södra muren: består av tillpassade ca 0,4 –0,6 m stora utvalda gråstenar. Enstaka kilsten
ingår. Höjden är ca 2 –3 varv eller ca 1,2 m. Insidan är släntad med grässlänt.
Mellan de södra och norra kvarteren löper den gamla kyrkogårdsmuren, som begränsade
kyrkogården före utbyggnaden på 1930 –talet. Den är idag släntad på både ut- och
insidor, men har varit av exakt samma karaktär som de synliga murarna.
Innanför muren finns en högt uppväxt trädkrans. Denna följer också den gamla
mursträckningen mellan de norra och södra kvarteren.

Ingångar
Huvudingången ligger mitt på södra sidan, där kyrkmuren gör en rund inbuktning. Här
sitter en pargrind av smidesjärn mellan obeliskformade granitgrindstolpar. Grinden är
ornerad med spjälor och blomrankmotiv.
Till parkeringen i öst leder två biingångar. Från södra halvan består denna av ett enklare
genombrott i kyrkomuren där en trappa om två steg av kalksten lagts. Norr om
jordkällaren finns en bredare (ca 4 m) öppning i kyrkomuren.

Vegetation
Kyrkogården har en trädkrans främst av högväxt lönn och alm runt hela kyrkogården. I
norra halvan av kyrkogården finns nord-sydliga häcksystem mellan gravraderna. Dessa
saknas i den södra halvan. Huvudgrusgången leder fram till Gottfrid Larssons staty
Såningsmannen, vilken omges av en berså av relativt höga häckar.
Trädkransen består av:
I väster, 2 lönnar (en ung en gammal) och 3 lindar
I norr: 8 höga lindar.
I öster: 4 lindar och en lönn
I söder: 2 lindar, 4 lönnar och 1 alm.

Gångsystem
Samtliga gångsystem är lagda med naturgrus. Huvudgången leder från huvudgrinden i
söder och fram till en mindre grusplan framför kyrkans huvudingång framför tornet.
Gången fortsätter sedan rakt norrut men övergår till gräsgång då den når in i bersån vid
Gottfrid Larssons staty.
Både norra och södra halvan av kyrkogården omges av en kringgående grusgång mellan
yttersta varvet gravar och de inre delarna (denna är delvis ersatt av en kalkplattgång i
SÖ hörnet). I den norra delen finns kalkplattgångar och gräsgångar mellan gravraderna.

Gravvårdstyper
Ett stort antal höga äldre vårdar, många med titlar, finns närmast kyrkan och i de södra
kvarterens utkanter. Gravar med stenram och krattat grus liksom monumentala gravar
markerar den äldre kyrkogårdens hörn.
På kyrkogården finns också flera resta järnkors, bland annat en rad av 4 identiska kors
direkt norr om kyrkan. Flera äldre linjegravar (1907 –1935) finns bevarade på den
öppna gräsytan framför tornet, flera av dem onumrerade. Allmänna linjen förefaller vara
flyttad till det NÖ kvarteret ca 1936, då de första bevarade gravarna av linjetyp
tillkommer här. På den södra halvan av kyrkogården finns nästan enbart äldre
gravvårdar (före 1935), medan den norra halvan har uteslutande yngre gravar.
I SÖ ligger den kände östgötaskulptören Gottfrid Larsson begravd.

Minneslund
-

Byggnader
Ett gravkapell, sannolikt en före detta äldre tiondebod, ligger i kyrkomuren NÖ om
kyrkans kor. Kapellet är rektangulärt och gulputsat med ett spetsigt falsat plåttak. Taket
kröns av ett kors som spira. Det har gråmålade trädörrar.
Direkt norr om gravkapellet ligger en lika stor jordkällare (ej i bruk). Denna har en
kallmurad gråstensgavel och en port utan dörr vänd ut mot parkeringen. Källaren har
ursprungligen tillhört ålderdomshemmet och inte kyrkan.

Övrigt
I SÖ hörnet ligger gravmonumentet över den kände Skänningeskulptören Gottfrid
Larsson. Kyrkogården innehåller också en av hans statyer, Såningsmannen.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
NV Kvarteret Gravplats nr 1–38 och 105-207
Kvarteret omfattar gravplats nr 1-38 och 105-207 och utgör den nordvästra rektangeln
av kyrkogården och den västra halvan av den nya kyrkogården.

Allmän karaktär
Ny kyrkogård tillkommen 1936. Karaktären danas av detta samt av trädkransen,
häcksystemet och de yngre breda gravvårdarna.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i N, V och S, bersån kring Gottfrid Larsson statyn i Ö.

Ingångar
Saknas, med undantag för en bred öppning i sydöst där grusgången från den södra
kyrkogårdshalvan passerar in.

Vegetation
Trädkransen innanför kyrkogårdsmuren består inom kvarteret av 1 stor alm i S, 3 lindar
i V och 4 i N.
Mellan gravraderna finns 5 häcksystem i N-S riktning. De består av från V räknat en 0,5
m hög liguster, en 0,6 m hög tuja samt 2 ca 0,8 m höga ligustrar. Vid några gravar i norr
finns parvis placerade klippta idegranar. Kvarteret avgränsas i Ö av den ca 1,7 m höga
bokhäck som bildar bersån kring Gottfrid Larssons monument Såningsmannen.

Gångsystem
Kring kvarteret löper en kringgående grusgång av naturgrus med en gravrad utanför.
Mellan gravraderna finns gräsgångar utan beläggning, utom mellan 4:e och 5:e häcken
västerifrån där en kortare grusgång löper.

Gravvårdstyper
Två stenramsgravar finns bevarade, men betydligt fler har funnits. I övrigt finns nästan
enbart yngre låga breda vårdar. Tidsinnehållet ligger mellan 1937 och 2001. Stenen från
1937 är ensam från sin tidsperiod och kanske flyttad hit i samband med nybegravning
på 1960-talet. Gravstenarna i övrigt visar en första begravningstopp kring 1946 –47.
Kvarteret har sedan aldrig blivit tillnärmelsevis fullbelagt.

Byggnader
-

Övrigt
Bokhäck kring en öppen gräsplan i huvudgrusgångens förlängning bildar inramning till
Gottfrid Larssonstatyn.

NÖ Kvarteret Gravplats nr 39-103 och 402-544
Kvarteret omfattar gravplats nr 39-103 och 402-544 och utgör den nordöstra rektangeln
av kyrkogården och den östra halvan av den nya kyrkogården.

Allmän karaktär
Ny kyrkogård tillkommen 1936. Karaktären danas av detta samt av trädkransen,
häcksystemet och de yngre breda gravvårdarna.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i N, Ö och S, bersån kring Gottfrid Larsson statyn i V.

Ingångar
En bred öppning i kyrkogårdsmuren och ut mot parkeringen i öster finns strax norr om
jordkällaren.

Vegetation
Trädkransen innanför kyrkogårdsmuren består inom kvarteret av 1 stor alm i S, 3 lindar
i Ö och 4 i N.
Mellan gravraderna finns häcksystem i N-S riktning. De består av från Ö räknat en 0,6
m hög tuja och 4 på varandra följande mellan 0,5 och 0,7 m höga ligusterhäckar (ojämnt
höga). Kvarteret avgränsas i V av den ca 1,7 m höga bokhäck som bildar bersån kring
Gottfrids Larssons monument.

Gångsystem
Kring kvarteret löper en kringgående grusgång av naturgrus med en gravrad utanför.
Mellan gravraderna finns gräsgångar utan beläggning.

Gravvårdstyper
En stenramsgrav, överväxt med gräs finns bevarad.
Längst i öster finns ca 10 gravar av linjekaraktär (1936-1946). Dessa ligger sannolikt på
ursprunglig plats eftersom de är placerade i tidsordning. I övrigt är kvarteret glest belagt
och innehåller genomgående endast låga breda vårdar från tiden 1960 – 2000.

Byggnader
Jordkällare, närmast i ruintillstånd. Denna ligger längst i SÖ och har ursprungligen
tillhört det rivna ålderdomshemmet.

SV Kvarteret Gravplats nr 208–220, 271–376 samt ett antal
onumrerade gravar
Kvarteret omfattar gravplats nr 208–220, 271–376 samt ett antal onumrerade gravar och
utgör den sydvästra rektangeln av kyrkogården och den västra halvan av den gamla
kyrkogården.

Allmän karaktär
En stor öppen gräsmatta framför kyrkans huvudportal var platsen för kyrkogårdens
allmänna linje, enstaka stenar kvar från denna tid. Monumentala äldre gravar i
utkanterna. I och med att det finns gott om plats på nya kyrkogården har relativt många
äldre stenar fått stå kvar. Trädkransen, den öppna gräsmattan och monumentalgravarna i
utkanterna är alla starkt karaktärskapande element.

Omgärdning
Huvudgrusgången bildar gräns mot SÖ kvadranten i Ö. Kyrkogårdsmuren bildar gräns i
N, V och S.

Ingångar
Huvudingången ligger mitt på södra sidan, där kyrkmuren gör en rund inbuktning. Här
sitter en pargrind av smidesjärn mellan obeliskformade granitgrindstolpar. Grinden är
ornerad med spjälor och blomrankmotiv.

Vegetation
Trädkransen innanför kyrkogårdsmuren består inom kvarteret av i söder 2 unga lindar
och 1 lönn, i väster en ung lönn och ett högt gammalt träd av samma sort. I norr står en
stor ståtlig alm.
I övrigt finns inga häcksystem eller liknande utan endast grusgångar och gräsmattor.

Gångsystem
Kring kvarteret löper en kringgående grusgång av naturgrus med en gravrad utanför. I
öster finns huvudgrusgången och en mindre grusplan framför kyrkans huvudingång i
väster.

Gravvårdstyper
Kvarteret hyser ett flertal intressanta gravvårdar. Vida synlig över slätten är en
stensarkofag innanför ett järnstaket längst i SV. Längs med västra kanten finns också en
rad av äldre kyrkoherdegravar med höga kors, varav ett är beläget i en stenramsgrav
med krattat grus. Ytterligare en grav med smidesjärnsstaket finns under den stora almen
i SÖ, denna saknar dock gravsten.
Mitt på sydsidan av kvarteret finns en stor äldre liggande kalkstensvård med lång
inskription, lagd över en kyrkoherde på 1700 talet.
På den stora fyrkantiga gräsplanen framför västportalen finns ett flertal äldre gravar
varav flera inte är numrerade. Här finns bland annat en stenramsgrav, tre äldre
kalkstensvårdar och två mindre liggande gråstenskors (1897-99).
I det inre av området finns också rester av ett linjegravsystem, de kvarvarande fåtaliga
gravstenarna är längst i väster från 1907-1911 och i öster från 1932-1934. Sannolikt
flyttades linjen till den NÖ kvadranten i samband med anläggandet av nya kyrkogården
i slutet av 1936.
De äldre vårdarna från främst 1800- tal dominerar området. Enstaka yngre vårdar finns.
Tidsinnehåll 1816–1986.

SÖ Kvarteret Gravplats nr 221-267 och 360-381
Kvarteret omfattar gravplats nr 221-267 och 360-381 och utgör den sydöstra rektangeln
av kyrkogården och den östra halvan av den gamla kyrkogården, där också kyrkan är
belägen.

Allmän karaktär
Kvarteret är präglat av den omedelbara närheten till kyrkan. Ett flertal köpegravar
markerande högstatus är placerade längs utkanterna av kvarteret och på gräsmattan
söder om kyrkan. Alla kring 1900. Huvudsakligen är vårdarna resta över hemmansägare
till större gårdar i trakten. Kvarteret har sedan till största delen förblivit orört, sannolikt
eftersom det finns gott om plats på nya kyrkogården.

Omgärdning
Huvudgrusgången bildar gräns mot SV kvadranten i V. Kyrkogårdsmuren bildar gräns i
N, Ö, och S.

Ingångar
Huvudingången ligger mitt på södra sidan, där kyrkomuren gör en rund inbuktning. Här
sitter en pargrind av smidesjärn mellan obeliskformade granitgrindstolpar. Grinden är
ornerad med spjälor och blomrankmotiv.
Till parkeringen i öster leder två biingångar. Från södra halvan består denna av ett
enklare genombrott i kyrkomuren där en trappa om två steg av kalksten lagts.

Vegetation
Trädkransen innanför kyrkogårdsmuren består inom kvarteret av i söder 1 alm och 3
lönnar, i öster en ung lönn och 1 lind. I norr står en stor ståtlig alm.
I övrigt finns en hög formklippt tuja och två formklippta idegranar bland gravstenarna
SÖ om kyrkan och två lägre formklippta idegranar intill en grav intill norra muren.

Gångsystem
I väster finns huvudgrusgången och en mindre grusplan framför kyrkans huvudingång i
samma riktning. Kring kvarteret löper en kringgående grusgång av naturgrus med en
gravrad utanför, dock inte konsekvent. Den löper från huvudgrusgången i väster och
norr om kyrkan fram till koret i öster, därefter följer den kyrkans utsida fram till
västportalen. Från kyrkans sydportal leder en gång snett genom kvarteret fram till
huvudgrinden i söder. Den kringgående grusgången ersätts i SÖ av en gång lagd med
kalkstensplattor.

Gravvårdstyper
Fyra exakt likadana järnkors är placerade på rad på gräsmattan norr om kyrkan, de är
resta över medlemmar i samma familj. En stenramsgrav med bevarat gjutjärnsstaket
bildar par med en annan likadan under den stora almen på andra sidan huvudgrusgången
(i SV kvartilen). Längs östra och södra utkanten står ett flertal höga smala gravvårdar
från sent 1800- och tidigt 1900-tal med titlar av olika slag. En hög obelisk står på
gräsmattan söder om kyrkan. Längst i SÖ finns den kände skulptören Gottfrid Larssons
grav. 3 museivårdar (den äldsta från 1698) står på rad på kyrkomuren söder om
gravkapellet.

Gravarna har en tydlig tyngdpunkt i tid kring förra sekelskiftet och det stora flertalet är
anlagda kring 1890–1930. Ett fåtal yngre vårdar finns, dessa är nästan undantagslöst
placerade i raden längst norrut. Tidsinnehåll 1892–1994.

Byggnader
Ett gravkapell, sannolikt en före detta äldre tiondebod, ligger i kyrkomuren NÖ om
kyrkans kor. Kapellet är rektangulärt och gulputsat med ett spetsigt falsat plåttak. Taket
kröns av ett kors som spira. Det har gråmålade trädörrar.