Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vetlanda kn, BÄCKABY 3:20 BÄCKABY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kvarter D-H
Allmän karaktär
Kyrkogården har en rektangulär form med en något bredare norrdel.
Den ursprungliga delen i söder domineras helt av kyrkobyggnaden,
här finns endast en rad gravvårdar på vardera sidan av kyrkan. På
utvidgningen från 1937 i norr står gravvårdarna i raka nord-sydliga
rader på gräsmatta.

Omgärdning
Mot den lägre liggande marken i öster finns en kallmurad stödmur.
I övrigt omgärdas kyrkogården av en häck av sibirisk ärtbuske.

Ingångar
Kyrkogården har två ingångar, huvudingången i söder med fint
huggna grindstolpar i granit och däremellan en utsirad nygotisk
smidesgrind. I norr finns en öppning i häcken.

Vegetation
Runt kyrkogården finns en trädkrans av lönn.

Gångsystem
En stor del av det ursprungliga grusgångssystemet är bevarat, endast
två nord-sydliga gångar i norr har ersatts med gräsmatta.

Gravvårdstyper
Eftersom kyrkogården är anlagd så sent på 1800-talet fi nns idag
endast vårdar från 1900-talet. Den äldsta är från 1917 medan det i
övrigt är det vårdar från 1960-80-talen som dominerar. En vård har
återanvänts inom familjen. Den vårdtyp som blev modern under
efterkrigstiden har låga och breda proportioner och är den som är
vanligast än idag. Vårdarna har enkel eller ingen dekoration, främst
med kristen symbolik. På kyrkogårdens nordvästra del finns en sammanhängande
rad av sju vårdar som tillhört allmänna linjen. Titlar
är relativt ovanligt på Bäckaby kyrkogård, de som förekommer är
handlanden, fabrikören, lantbrukaren, nämndemannen, kyrkovärden,
hemmansägaren, köpman och urmakaren.