Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Årjäng kn, FORSBYN 1:6 SILLERUDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KYRKOMILJÖN - En grusväg leder från E18 söderut mot Silleruds kyrka som ligger vackert belägen på ett naturligt höjdparti intill Svenbysjön. Grusvägen går längs den kilformade kyrkotomtens östra sida. Den västra sidan sluttar ner mot en annan väg och sjön i väster. På andra sidan sjön ligger bruksherrgården Karlsfors.
Kyrkan ligger numer inbäddad i växtlighet, och den rundade formen som reser sig på höjden utgör ett ovanligt inslag bland de värmländska kyrkorna. Nedanför kyrkan, intill grusvägen och en parkeringsplats, ligger den gamla faluröda sockenstugan i ett mer traditionellt utförande. Den är uppförd strax efter kyrkan, i slutet av 1800-talet. I sydväst finns en ekonomibyggnad från 1990-talets slut.
KYRKOGÅRDEN - Kyrkogården anlades samtidigt som kyrkan byggdes, alltså under 1880-talets senare del och har ett radiellt utgående gångsystem. Den äldsta delen ligger söder om kyrkan och innehåller bland annat två allmänningar varav den västra från 1930-talet är tämligen väl bevarad. År 1941 tillfördes ett område öster om kyrkan. Även på denna del finns en allmänning. Utvidgningar har sedan skett under 1950- 60- och 90-talen.
Kyrkan ligger på en bergsrygg med kyrkogården på sluttningen i söder och öster. Området närmast kyrkan begagnas inte för begravningar utan är anlagt som park. Kyrkogården har en oregelbunden form och utgör en del av en stjärnformig plan med kyrkan i centrum. Den omges av skog och dessutom av en mindre landsväg i öster. Häckar av gran, måbär och hagtorn hägnar kyrkogården. I öster och sydöst löper även en stödmur. Hela kyrkogården är rikt bevuxen med olika trädslag och buskar. Förutom en träddunge i sydväst finns alléer vid de båda huvudgångarna upp till kyrkan. I den äldre ingår lönn, alm, och lind, medan den yngre består av lönn. Alla huvudgångar är grusbelagda, men inom kvarteren finns plattgångar. Gångsystemets utformning accentuerar stjärnplanen. Grusgravar har successivt såtts igen och gravhägnader tagits bort. Återstoden grusgravar utgör ca en femtedel av totala antalet gravar och ligger främst söder och sydöst om kyrkan. På kyrkogården finns ett antal järnkors som är gjutna vid Åsebyns bruk i Sillerud kring sekelskiftet 1800-1900.
Den senaste utökningen skedde mot sydväst i mitten av 1990-talet efter ritning av Friedhelm Boes. En minneslund från 1995 innehåller planteringar och rinnande vatten.