Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säffle kn, KYRKETORP 1:9 HUGGENÄS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KYRKOMILJÖN - Kyrkorummet ligger sammanbyggt med församlingsdel i en vinkelställd träbyggnad. I direkt anslutning väster och norr om kyrkobyggnaden ligger boningshus från slutet av 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader. Samtliga byggnader är rödfärgade, tillika kyrkobyggnaden som omgärdas av kyrkogården inramad av stödmur i söder och öster och häckar i väster och norr. Runt kyrkobyggnaden finns idag några bevarade 1600- och 1700-tals gravhällar, en klockstapel samt några modernare gravvårdar från nutida urnnedsättningar. Miljön nås via en grusväg, med parkering öster om muren och ligger på en höjd synlig i odlingslandskapet även om dess roll som sockenkyrka är litet framträdande i arkitekturen.
KYRKOGÅRDEN - I samband med att kyrkan byggdes om till skola 1846 togs alla gravvårdar bort. 1916 inhägnades en del av den dåvarande skolgården söder och öster om skolan för att skydda den gamla kyrkogården. 1946 restes här en minnessten. Samtidigt som kyrkan återinvigdes 1972 togs också kyrkogården i anspråk för urnbegravningar.
Begravningsplatsen ligger på plan mark. Den sträcker sig i vinklad form söder och öster om kyrkan. Den omgärdas med granitstolpar och kätting mot kyrkan, med stödmur i öster och söder och häck i väster. Ett bevarat järnstaket för hägnad av gravplats står i nordöst. Kyrkogården begränsas i öster och söder av naturmark och väg, i väster av väg och bebyggelse och i norr av bebyggelse.
Kyrkogården kantas förutom av häcken i väster av enstaka ekar längs muren. Några pyramidekar står inne på gården. Hela platsen är gräsbevuxen. Endast plattgång finns. Förutom de gravvårdar som tillkommit sedan kyrkogården återinvigdes finns tre gravhällar och en gravsten bevarade från den gamla kyrkogården. Kalkstenshällarna ligger på nordöstra delen av kyrkogården och torde härröra från 1600- eller 1700-talet. En gammal gravstenen över inspectoren Sven Torssell, död 1826, står i sydvästra hörnet av kyrkogården. Bredvid klockstapeln står en hög minnessten med texten: Huggenäs kyrka uppförd under medeltiden i bruk år 1842 därefter som skola till år 1966 återinvigdes som kyrka den 22 okt 1972. Fäderna sova i helgade grifter jag lever i skolen och leva Joh. 14:19.