Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, ENEBYMO 1:4 ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD
Kyrkogården är belägen i stadsdelen med samma namn i den västligaste delen av
Norrköping. Kyrkan med omgivande kyrkogård har ursprungligen varit en
landsortskyrka men ligger idag inne i Norrköping.
Den gamla kyrkogården har utvidgats åt öster med två nya delar. Söder om de två nya
delarna ligger en stor inhägnad yta. Den äldsta delen i väster är relativt kvadratisk.
Kyrkan ligger på gamla kyrkogårdens nordvästra del och kyrkans långhus är tämligen
orienterat i öst-västlig riktning. Kyrkogården däremot är förskjuten i nordväst till
sydöstlig riktning mot väderstrecken. På så sätt ligger kyrkan snett på kyrkogården. För
enkelhetens skull kommer kyrkogården i rapporten att betraktas som orienterad i västöstlig
riktning.

Östra Eneby kyrka
Östra Eneby är en medeltida socken, numera en del av Norrköping. Kyrkan uppfördes
av sten omkring år 1200, eller decennierna närmast därefter, med långhus och ett
smalare kor. Mot slutet av 1300-talet uppfördes ett nytt kor av samma bredd som
långhuset med en sakristia i norr. Ungefär vid samma tid slogs kyrkans tegelvalv. Även
vapenhuset vid sydportalen är medeltida och söder om koret finns ett gravkapell från
1600-talet. Någon gång under medeltiden byggdes ett västtorn. Tornet förstördes så
kraftigt när kyrkan brändes av ryska trupper 1719, att det revs. Efter branden
reparerades kyrkan och man passade på att förlänga långhuset åt väster och uppföra ett
nytt torn. Kyrkan är slätputsad och samtliga takfall är täckta med tjärade spån.
En fullständig beskrivning och historik av kyrkan redovisas i separat rapport från utförd
kyrkoinventering.

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården består av tre olika delar och är indelad i fjorton kvarter. De två nya delarna
ligger nordöst och sydöst om den äldre kyrkogården. Den norra delen är bildad kring
gravkapellet och minneslunden, båda längst i norr. Den tredjedelen som är tillagd i
söder består av raka rader gravvårdar bakom rygghäckar.
Söder om de nya kyrkogårdsdelarna finns ett parkområde vilket är förberett för att i
framtiden bli kyrkogård.

Allmän karaktär
Östra Eneby kyrkogård är en ursprunglig landsbygdskyrkogård vilken kommit att bli
införlivad i staden.

Den gamla kyrkogården präglas av en omgärdning med kyrkogårdsmurar av sprängd
sten murad i murbruk och klädd med ett vinklat spåntak samt en trädkrans av höga
lindar som delvis är under föryngring. Större delen av gamla kyrkogårdsdelen präglas
av en kraftig modernisering från 1960-talet då de flesta av kvarteren lades om till raka
rader av gravar med rygghäckar.

Den nya nordöstra delen präglas av raka rader gravvårdar bakom rygghäckar. Samtliga
av vårdarna är moderna och relativt små. Samma förhållanden gäller i den sydöstra
delen.

Omgärdning
Gamla kyrkogården
Den gamla kyrkogården omgärdas i väster och söder av en 2,5 m hög kyrkogårdsmur.
Denna är relativt modern och uppbyggd av 0,2-1,4 m stor kluven och tillpassad sten och
murad med bruk. Muren täcks av ett sadeltak täckt med tjärade spån.
I norr finns en 1,0 m hög och i öster en 0,5 m hög terassmur i ett skift av 0,3-1,0 m stor
sten utan bruk. I gränsen mot nya nordöstra delen ersätts denna mur av en lika hög mur i
kalksten bestående av fem skift ca 0,3x0,6 m stor sten.

Nya nordöstra delen
I väster sammanfaller omgärdningen med den gamla kyrkogårdens östra omgärdning. I
norr finns en mur av cement och mexitegel täckt av en plåthuv. Innanför denna finns sju
lindar varav två yngre.
I öster täcker samma mexitegelmur in ett smalt triangelformat område med
avfallshanteringsanläggning, arbetslokaler och parkering för personalen. Själva
kyrkogården begränsas mot detta område av en 0,6 m hög oxbärshäck stående på en 0,6
m hög terassmur av cement. På den sydöstligaste delen utgörs denna begränsning av en
låg byggnad i mexitegel som innehåller arbetslokalerna. I trädkransen finns nio högt
uppväxta lindar.
I söder finns en 0,5 m hög mur av cement, beväxt med en 0,6 m hög oxbärshäck.

Nya sydöstra
I väster finns gamla kyrkogårdens östra omgärdning. Mot norr finns nya nordöstra
delens södra omgärdning. Mot öster finns en likadan 1,6 m hög mur av cement och
mexitegel med en huv av svart plåt. Fem relativt unga lindar står i trädkransen. Mot
söder utgörs gränsen av en rad av jämngamla träd, alla lindar. I övrigt är kyrkogården
helt öppen ut mot parkområdet.

Ingångar
Gamla kyrkogården
I väster finns den gamla huvudingången med en pargrind i smidesjärn mellan två
kraftiga fyrsidiga putsade grindstolpar täckta av huvar av tjärat spån. Grinden har en
enkel ornering i två nivåer av spjälor, rundlar och kors.
I öster finns en öppning i muren mot vardera den nya sydöstra respektive den nya
nordöstra kyrkogården. Ytterligare en öppning av samma slag finns i kyrkogårdens
sydöstra hörn.

Nya nordöstra
Huvudingången till hela den nya kyrkogården finns i nordväst. Här står två fyrsidiga
huggna grå granitgrindstolpar. Den pargrind som bör sitta i var dock borttagen vid
inventeringstillfället. Mot väster finns en enklare öppning i muren mot gamla
kyrkogården. Mot öster finns en öppning i muren som släpper igenom arbetsfordon
m.m. från arbetsområdet utanför. I sydväst finns en öppning i häcken som leder till den
nya sydöstra kyrkogården.

Nya sydöstra
Enklare öppningar mot de andra kvarteren i sydväst och nordväst. Kyrkogården är helt
öppen mot söder.

Vegetation
Gamla kyrkogården
Kring anläggningen finns en trädkrans. I väster har alla de ursprungliga gamla lindarna
utom två ersatts av sex unga oxlar. På norrsidan löper en 0,7 m hög oxbärshäck innanför
bogårdsmuren. Innanför häcken i kvarter 10 står nio stora lindar varav två är yngre. I
kvarteren 2 omges de flesta vårdarna av låga tujahäckar. I öster begränsas gamla
kyrkogården av en 0,8 m hög oxbärshäck och en trädkrans bestående av tolv lindar
varav en yngre. I söder består trädkransen av nio lindar varav tre yngre. I kvarter 5 och
6 står längs grusgången som leder runt kyrkan, sex höga smala klippta ekar. Centralt i
kvarter 5 står även en rönn.

Nya kyrkogården
Nya kyrkogården präglas av ca 0,8 m höga rygghäckar. Minneslunden i den nya
nordöstra delen domineras av en stor hängbjörk.

Gångsystem
Innanför västgrinden ligger först ett område med frilagda plattor som övergår i ett grusat
område som breddas och går på ömse sidor om tornet och vidare runt hela kyrkan. I
övrigt är hela gångsystemet på gamla kyrkogården belagt med grus förutom en
asfalterad gång mellan kvarter 2 och kyrkan och vidare mellan kvarter 3 och 4.

Gravvårdstyper
Gamla kyrkogården präglas av en omläggning till raka gravvårdslinjer med rygghäckar
under 1960-talet. De flesta gravvårdarna är sentida och låga. Kvar från äldre tid är ett
intakt område med sandgravar omgärdade av häckar, (kvarter 2) där alla utom fem
vårdar har en yta av sand och tujahäck. I utkanten av kvarter 1 samt i utkantskvarteren
10 och 11 finns en stor del av de ursprungliga höga smala vårdarna bevarade. Tre av
vårdarna omges av äldre järnstaket varav två i gjutjärn och ett i smide. Tolv stenramar
varav en med förfallet stenstaket är bevarade. Två gjutjärnskors från 1800-talet återfinns
i kv. 10 resp. 11. Bland de äldre gravarna kan nämnas den Broocmanska släktgraven i
kv. 7.

De nya delarna har enbart moderna vårdar. Rester av ett linjegravsområde med gravar
från 1933 -1951 finns i kvarter 9. Linjekaraktären håller på att försvinna och de flesta
vårdarna är borttagna. Systemet med linjegravar växte fram under slutet av 1700-talet.
Det innebar att begravningarna skedde på linje varefter dödsfallen inträffade. På så sätt
kunde äkta makar eller andra familjemedlemmar få sina viloplatser långt ifrån varandra.
Från början innebar systemet troligtvis inte någon direkt ”statusskillnad”, men under
1800-talet övergick det till att bli en gravläggning för dem som inte kunde eller ville
betala för en gravplats. Systemet upphörde 1964 varefter flertalet vårdar togs bort. Där
de finns kvar är det av vikt att de bevaras så man kan följa ordningen på
gravanläggningarna. Gravvårdarna är oftast små och enkla. I mitten av kvarter 9 finns
en särskild avdelning för små barn, med marmorvårdar och små granitvårdar. Enstaka
metallkors finns också. Ett ovanligt exempel på modern form är barngraven (kvarter 14
nr 556) som tagit motivet från solstickans tändsticksask.

Det finns flera gravvårdar på kyrkogården som har någon form av titel. Titlar är
kulturhistoriskt intressanta i och med att de ger mycket information om en trakts
näringsliv och sociala struktur. Det finns dels flera kyrkliga titlar så som Kyrkoherde,
Komministern, Kontraktsprosten, Pastor, Kyrkvärden, Prosten, Kantor, Organisten m.fl.
Vidare finns det yrken relaterade till järnvägen Lokförare, f. Banmästaren, Banvakten,
Överbanmästare, f.d. Banvakten. Den vanligaste titeln är Lantbrukare. En ovanlig titel
är Lägenhetsägaren. Exempel på andra yrkestitlar är Byggnadsingenjören, f.d.
Nämndemannen, Snickarmästare, Jägare, Smedmästaren, Trafikflygare. Det finns några
titlar som hör de högre samhällsklasserna till som Greve, Direktör, Bankkamrer,
Fabrikör.

Minneslund
Minneslunden ligger i nordöstra delen av nya kykogården, strax öster om gravkapellet.
Den avgränsas mot kvarter 8 av en bred 1,8 m hög idegranshäck och mot gravkapellet
av en hög rhododendron. Området är helt öppet mot kvarter 8. Mitt i minneslunden står
en stor äldre hängbjörk.

I mitten finns en damm med en fontän av röd granit med hål för blommor. Runt
omkring finns en rundad grusplan och plats för bänkar och metallhållare för ljus.

Byggnader
Gravkapellet ligger i nya kyrkogårdens nordvästra hörn och är en modern vitputsad
tegelbyggnad med brant tjärat spåntak. Byggnaden är uppförd i historiserande stil
påminnande om den medeltida kyrkan. Den har rundfönster på gaveln och mindre
blyspröjsade fönster på långväggen. Den invigdes 1978 och är ritat av arkitekt Claes
Fraenki. Arbetslokalen öster om kyrkogården är en låg långsmal byggnad i mexitegel
med platt tak.

Övrigt
En oregelbundet formad häll av grå granit(?) står delvis nedsjunken i marken invid
västra bogårdsmuren. Ett likarmat kors är inhugget nära den övre kanten.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER, GAMLA
KYRKOGÅRDEN
Kvarter 1 gravplats nr 1 -118
Kvarteret omfattar gravplats nr 1 – 118 och ligger på gamla kyrkogården nordväst om
kyrkan. Kvarter 1 omges av en rad äldre vårdar i väster och en i norr (se kvarter 1,
utkant).

Allmän karaktär
Kvarteret präglas av små, låga urngravar och låga rygghäckar.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
Vårdarna står mot 0,7 m höga rygghäckar av idegran. Samtliga orienterade i nord-sydlig
riktning. Kvarteret kantas också i väster och norr av 0,7 m hög idegranshäck och i dess
nordöstra hörn står en lind.

Gångsystem
En grusgång löper östra om kvarteret.

Gravvårdstyper
Kvarteret består av små låga urngravvårdar från sent 1950-tal fram till nutid placerade i
rader löpande i nord-sydlig riktning. Det finns två vårdar med titel. Dessa är
Bankkamrer och Byggnadsingenjören.

Kvarter 1 utkant gravplats nr 2-28

Kvarteret omfattar gravplats nr 2–28 och ligger som två rader i västra och norra
utkanten av kvarter 1. Kvarter 1, utkant omges i sin tur på västra och norra sidan av
kvarter 10.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
En sandgravplats omges av en låg tujahäck.

Gångsystem
I väster har en på översiktskartan befintlig gång lagts om till gräsmatta.

Gravvårdstyper
Den västra består av moderna låga och breda vårdar. Den norra innehåller äldre
sandgravplatser med stenram i fyra fall varav en mycket överväxt försedd med förfallet
stenstaket, en med järnstaket och en med låg tujahäck. Det finns ett par vårdar som har
någon titel. Dessa är Lantbrukaren, Greve, Tullkontrollör, Kamrer och Kyrkoherde.

Kvarter 2 gravplats nr 32 – 114
Kvarteret omfattar gravplats nr 32-114 och är beläget norr om kyrkan.

Allmän karaktär
I kv. 2 finns till största delen, med fem undantag, gravvårdar med sandtäckning,
omgärdade av låga tujahäckar. De flesta vårdarna är höga och smala. Bland de övriga
märks två med järnstaket och två med stenram. Av totalt 53 gravplatser är det 17 som
saknar vårdar.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
De sandtäckta gravarna omgärdas av tujahäckar.

Gångsystem
Grusgångar kantar kvarteret i väster, norr och öster. Två grusgångar går även rakt
igenom kvarteret i väst-östlig riktning. Mellan kvarter 2 och kyrkan löper en bred
asfalterad gång.

Gravvårdstyper
Många höga och smala vårdar. Några låga och breda. Samtliga är från 1900-tal. Det
förekommer flera olika typer av titlar på vårdarna i kv. 2. Den vanligaste titeln är
Lantbrukaren. De övriga titlarna är Trädgårdsmästaren, Agronomen, f. Banmästaren,
Bagarmästaren samt f.d. Nämndemannen.

Kvarter 3, 4, 5 och 6 gravplats nr 1-90, 1-138, 2-331 samt 1-253.

Kvarteren omfattar gravplats nr 3: 1-90, 4: 1-138, 5: 2-331, 6: 1-253 och ligger runt om
kyrkan. Kvarter 3 ligger nordöst om kyrkan och gränsar i norr och öster till kvarter 10.
Kvarter 4 ligger direkt öster om kyrkan och gränsar i öster till kvarter 11. Kvarter 5
ligger sydöst om kyrkan och gränsar till kvarter 11 både i öster och söder. Kvarter 6
ligger söder om kyrkan och gränsar i söder till kvarter 11 och i väster till kvarter 7.

Allmän karaktär
Gravarna är huvudsakligen moderna i alla kvarteren och står i rader med låga
rygghäckar. Raderna är, med två undantag i kvarter 3, orienterade i nord-sydlig riktning.
Få träd, låga gravar och ganska stora gräsytor mellan raderna gör att kvarter 3-6 känns
öppna och överskådliga. De ovanligt klippta ekarna ger dock en särskild prägel åt
kyrkans sydsida.

Ingångar
Kvarteren ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
Samtliga rygghäckar består av 0,6 m hög oxbärshäck och med förutom två öst-västligt
ställda häckar i kvarter 3 står de alla orienterade ungefär i nord-sydlig riktning. I fjärde
kvarterets västligaste rad står ett fruktträd. I det femte kvarteret står en rönn i den västra
delen och i kvarterets nordvästra hörn, närmast kyrkan finns ett hagtornsträd och längst
i väster en hög ek, som formklippts smal och spolformig. Tillsammans med fyra ekar
klippta på samma sätt i kvarter 6 bildas en rad med träd utefter grusgången på kyrkans
södra sida.

Gångsystem
Kvarter 3-6 omges av grusgångar med den asfalterade gången mellan kvarter 3 och 4
som enda undantag. Inne i kvarteren är alla gångar gräsbeväxta.

Gravvårdstyper
I kvarter 3 är vårdarna små och enhetliga förutom två järnkors och två stenramar runt
gräsgravplatser. Kvarter 4 har också två gravplatser med stenram kvar. I kvarter 5 är
vårdarna breda förutom de två östligaste raderna som är urngravvårdar. I kvarter 6
återfinns tretton gravplatser med stenram varav åtta utan vårdar.

Övrigt
Mitt i kvarter 5 finns en liten öppen gräsyta med två bänkar ställda mot varandra med en
stenkantad rund plantering i mitten.

Kvarter 7 gravplats nr 1-30

Kvarteret omfattar gravplats nr 1-30 och utgör ett smalt kilformat område innanför
västra bogårdsmurens södra del.

Allmän karaktär
Kvarter 7 präglas av rygghäck i nord-sydlig riktning. Vårdarna är huvudsakligen låga
och breda med inslag av enstaka högre vårdar.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
Längst i norr står en hög, smal ensam tuja. En 0,6 m hög rygghäck av oxbär går igenom
kvarteret från söder till norr. Väster om kvarter 7 har en på översiktskartan befintlig
gång sått igen med gräs.

Gångsystem
En grusgång i nord-sydlig riktning ligger öster om kvarter 7. Gången väster om
kvarteret har besåtts med gräs.

Gravvårdstyper
Huvudsakligen moderna vårdar. Tre äldre vårdar, däribland den Broocmanska
släktgraven.

Kvarter 10 och 11 gravplats nr 1-41 samt 17-81a

Kv. 10 och 11 omfattar gravplats nr 1-41 respektive nr 17-81a och ligger i en rad upp
mot bogårdsmuren och löper runt hela gamla kyrkogården. Kvarter 10 löper från västra
ingången längs halva västra, norra, och östra muren fram till den östra ingången där den
asfalterade gången går ut till nya kyrkogården. Därefter tar kvarter 11 vid och löper
längs östra, södra och västra muren fram till västingången.

Allmän karaktär
Kvarter 10 och 11 präglas av sin placering utefter bogårdsmuren samt av, i kvarter 11,
inslag av äldre högreståndsgravar.

Omgärdning
Bogårdsmur.

Ingångar
Samma ingång som gamla kyrkogården, se ovan.

Vegetation
Kyrkogårdens häck- och trädkrans.

Gravvårdstyper
I kvarter 10 blandas äldre, smala, höga vårdar med låga moderna eller liggande.
Vårdarna är från ålder 1890-tal till nutid och bland dem återfinns Ett högt gjutjärnskors
från 1894 och en tornformad vård från 1913. I den nordvästra delen av kvarter 11 finns
fem 1800-talsvårdar däribland ett högt gjutjärnskors från 1852 samt en häll från 1784
över prosten M Moselius.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER, NYA
KYRKOGÅRDEN

Kvarter 8, 9 urn- och barngravar, 9 allmänna och barnlinjen, 12, 13
och 14 Gravplats nr 223-629, 29-434, 1-434, 1-103, 1-89 samt
urnplatser 1-28, 3-602.

Kvarteren 8, 9 urn- och barngravar, 9 allmänna och barnlinjen, 12, 13 och 14 omfattar
gravplats nr 223-629, 29-434, 1-434, 1-103, 1-89 samt urnplatser 1-28, 3-602 och ligger
på nya kyrkogården öster om den gamla.

Allmän karaktär
Kvarter 12 ligger längst i väster på nya kyrkogården. Vårdarna ligger i två rader vända
mot öster. Den västligaste raden ligger direkt mot gamla kyrkogårdens östra
bogårdsmur och den andra raden ligger mot en låg rygghäck. Kvarteret omfattar även
sju gravplatser utanför den östligaste delen av gamla kyrkogårdens norra bogårdsmur.
Raden närmast bogårdsmuren utgörs av små, stående vårdar. Den yttre raden utgörs av
liggare. Samtliga av vårdarna är moderna är från 1960-tal och framåt.
Den norra delen, kvarter 8, 9 och 13 är samlad kring gravkapellet och minneslunden.
Den södra delen, kvarter 14, består av raka rader gravvårdar bakom rygghäckar.

Omgärdning
Nya kyrkogårdens omgärdning, se ovan.

Ingångar
Tre ingångar i väster varav (två leder enbart in mot gamla kyrkogården) och de
sydvästra leder till gamla kyrkogården och ut mellan besöksparkeringen och ett för
utvidgning förberett parkområde.

Vegetation
Förutom i minneslunden så saknar nya kyrkogården hög växtlighet. Låga rygghäckar
och enstaka låga träd och buskage.

Gångsystem
Blandat grus och asfalt. Inne i kvarteren är det gräsmattor.

Gravvårdstyper
Nya kyrkogården består av små, låga moderna gravar. Kvarter 8 består av
urngravplatser. Kvarter 9 består av urngravplatser, barngravar samt allmänna linjen och
barnlinjen. Av allmänna linjen återstår 39, i tidsintervallet 1933-1951, av 200 vårdar. På
barnlinjen ligger 23 vårdar. Även kvarter 13 har en mindre avdelning för urngravplatser
i sydväst.

Byggnader
I öster ligger ett smalt triangelformat område med avfallshanteringsanläggning,
arbetslokaler och parkering för personalen. På den sydöstligaste ligger en låg byggnad i
mexitegel som innehåller arbetslokaler.