Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Danderyd kn, DANDERYD 2:18 M.FL. DANDERYDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Danderyds kyrka ligger intill den tungt trafikerade E18 från Stockholm till Norrtälje. Den gamla landsvägen löper längst med kyrkogården i väst. I anslutning till kyrkan ligger även kommunens enda sammanhängande jordbrukslandskap. Det öppna landskapet berättar tillsammans med bevarad äldre gårdsbebyggelse om Danderyds socken före villasamhällenas tid. Det intilliggande Ekeby gravfältet vittnar om att området varit bebyggt sedan förhistorisk tid. Sockenkyrkans placering speglar områdets centrala betydelse.
I direkt anslutning till kyrkogården söder om kyrkan ligger Berga gård, sannolikt gård sedan vikinga- och medeltid, med nuvarande mangårdsbyggnad från 1700-talet, och utgör ett exempel på kommunens små herrgårdar.


Anläggningen
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka, ett gravkapell, en klockstapel samt ett bisättnings- och blomsterrum och vid kyrkogårdens nord-östra hörn finns ett antal byggnader som rymmer kyrkogårdsexpedition och förråd.

Kyrkogården runt Danderyds kyrka har utvidgats vid flertalet tillfällen från 1600-talet fram till idag och utgörs nu av en stor kyrkogård med karaktär från olika tider. Den rymmer många gravvårdar av kulturhistoriskt värde varav ett stort antal över kända personer. Den äldsta kyrkogården närmast kring kyrkan omges av kallmurad gråstensmur utom i väst där muren revs vid en kyrkogårdsutvidgning 1896. Stigluckan, mitt för kyrkans västportal, kom till samtidigt som kyrkan byggdes ut och kyrkogården utvidgades under 1600-talets början. Vid kyrkans västgavel står Jarlabankes runsten ristad av den kände runristaren Fot. Runstenen var tidigare inmurad i kyrkans södra yttervägg och ställdes upp 1915. Runstenens ursprungliga placering var vid brofästet av Jarlabankes bro i Täby. Utmärkande för kyrkotomten närmast kyrkan är det stora antalet äldre beskurna lindar, planterade under 1700-talet.

Kyrkogårdens första utvidgning söder om gamla muren utfördes 1916 efter ritningar av Lars Israel Wahlman, en av dåtidens stora arkitekter. Redan 1922 utvidgades kyrkogården ytterligare och ett gravkapell uppfördes, även det efter ritningar av Wahlman. Intill kapellet byggdes ett bisättnings- och blomsterrum 1976 efter ritningar av arkitekten Uno Söderberg. Strax öster om kyrkan står klockstapeln på en naturlig bergshöjd i landskapet med björkar, stigar och utplacerade stenbänkar. Klockstapeln är uppförd 1728 med tjärad panel och spånklädd svängd huv. Byggåret är urstansat i stapelns vindflöjel av järn. Bergshöjden kom att ingå i en kyrkogårdsutvidgning 1925. 1936 utvidgades kyrkogården norr om gamla muren och 1971 anordnades parkeringsplatsen norr därom. Den västra ingången till gamla kyrkogården är försedd med en trappa med belysningsarmatur som tillkom under 1930-talet efter Wahlmans ritningar.

Söder om kyrkan är ytterligare två större utvidgningar utförda under 1960- och 70-talen. Utvidgningarna är karaktäristiska för sin tid med häckavgränsade gravkvarter med trädplanteringar i rader. Längst i söder ligger den s k barnkullen utförd med stenterrasseringar. Intill det s k Bruna huset, som rymmer wc och förråd, är en minneslund anlagd. I lunden finns en damm med intilliggande gatstensläggning. På ett gräsbeväxt område intill lunden står ett monument från 1971 kallat "Livbåten" av konstnären Torulf Engström. De östra delarna av kyrkogården är gräsbevuxna och planerade för framtida utvidgningar. På kyrkogårdens nord-östra hörn finns ett antal byggnader som rymmer kyrkogårdsexpedition och förråd. De är från 1960-talet och klädda med blåmålad panel.


Kyrkobyggnaden
Kyrkan är uppförd av gråsten med tegel i gavlarnas rösten. Den ursprungliga kyrkan var enskeppig och uppfördes i gråsten omkring 1400. Murar efter denna ingår i kyrkans norra och östra murar samt i sakristian. Den äldsta kyrkans utbredning och östfönster är inristade i putsen i kyrkans östgavel exteriört.