Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD 3:1 SKÖNBERGA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Skönberga kyrka är tidigmedeltida till sitt ursprung. Den äldsta delen utgörs av det rektangulära långhuset medan kor, korsarm och sakristia tillkom under medeltidens senare del. Den är byggd av gråsten och tegel och har vitputsade fasader med brant tegeltäckt sadeltak. På vinden finns bevarat romanskt måleri från byggnadstiden med en mycket ovanlig bildframställning influerad av bysantinsk konst. Till kyrkans ålderdomliga inslag hör också den romanska takstolen med ornerad mittbjälke och en medeltida järnsmidesdörr. Under 1800-talets senare hälft förstorades fönstren, långhuset förlängdes i väster genom att vapenhuset integrerades och en ny inredning i nygotisk stil tillkom. Miljön som är klassad som riksintresse är tät och innehållsrik med tre generationers prästgårdar, klockstapel, rester av en tidstypisk parkanläggning från 1840-talet samt ett järnåldersgravfält.

Kyrkogården
Kyrkogården breder ut sig i söder och har under senare tid fått en utvidgning åt sydöst. Den omges av en gräsbevuxen gråstensmur i väster och norr samt en häck i söder. Murens kärna är från medeltiden. Huvudingången som ligger i väster har en svart smidesgrind från 1800-talet. De kvadratiska, vitputsade grindstolparna med pyramidformad plåtavtäckning ritades av byggnadsingenjör Planander i samband med en exteriör renovering av kyrkan 1969. Det finns ytterligare en ingång i väster samt en i norr.

Sydväst om kyrkan finns en klockstapel av okänd ålder, dock omnämnd 1765. Den har en faluröd panelinklädnad, den kraftiga spiran är spånklädd och ljudluckorna är svarta träluckor. De två mindre klockorna är dock äldre, den minsta är gjuten 1572 av den berömde flamländske klockgjutaren Peeter van de Ghein och skänktes i mitten av 1600-talet av överste Salomon von der Osten gennant der Sacken. Mellanklockan göts 1662 och omgöts 1747 av Magnus Hultman i Norrköping. Storklockan är gjuten av firman Ohlsson i Ystad 1928. I klockstapelns bottenvåning förvaras äldre inventarier, bl a altaret från 1884, avgjutningen av Thorvaldsens Kristus som prydde nyss nämnda altare samt bänkluckor. På klockstapelns södra sida finns det en källare som ursprungligen användes som likbod. Öster om kyrkan finns det en låg byggnad med grå panelklädda fasader byggd 1972 som personalutrymme.

En fullständig beskrivning och historik av kyrkogården redovisas i separat rapport från utförd kyrkogårdsinventering.