Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, SANKT ANNA KYRKA 1:1 SANKT ANNA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sankt Annas socken bildades 1521, samma år som den gamla kyrkan invigdes. I mitten av 1700-talet började kyrkan bli för trång, och den lämnades snart att förfalla. På initiativ av riksmarskalk Gyllenstierna togs ritningar fram på en ny kyrka i nyklassicistisk stil, troligen upprättad av byggmästare Casper Seurling 1778. Inte förrän 1819-21 förverkligades planerna, i princip baserade på Seurlings ritningar. Den nya kyrkan fick en rektangulär planform med halvrunt korutsprång, torn i väster, sakristia i norr och "grevekyrka" i söder. Sakristian revs på 1960-talet. Stommen är av gråsten och tegel och byggnadsmaterial hämtades bland annat från den gamla kyrkan som snabbt förvandlades till en ruin. Murarna är spritputsade och avfärgade i en gulvit ton, täckta av ett skifferklätt sadeltak. Huvudingången är via tornet i väster, och en ingång finns även mitt på södra långsidan. Interiören karaktäriseras av de symmetriskt placerade rundbågiga fönstren, det putsade tunnvalvet, det halvcirkelformade koret och altaruppställningen från byggnadstiden samt de öppna bänkkvarteren. På kyrkogården finns tre gravkor, troligen byggda i mitten av 1800-talet. I kyrkans omgivning finns en bebyggelse som vittnar om platsens betydelse som sockencentrum såsom skola, fd klockarbostad, kyrkstallar, ålderdomshem och kyrkoherdeboställe.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omges av en stenmur med huvudingången i väster. Gångarna är belagda med grus. På kyrkogården finns tre gravkor med likartat utseende. Byggnaderna är låga med vita, spritputsade fasader, slätputsade omfattningar, profilerade taklister och sadeltak täckta med falsad plåt. Ingången är placerad på gaveln. Ett av gravkoren var avsett för greve Mörner på Herrborum, 1850.
Efter avslutad kyrkogårdsinventering kompletteras beskrivningen och historiken.