Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ängelholm kn, STARBY 34:1 STARBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
På karta från 1713 är kyrkogården kvadratisk och liten med kyrkan mitt i. Kyrkogården har senare utvidgats åt norr och söder och förmodligen senast med ytterligare ett område åt nordväst.
Kyrkogården omgärdas av hamlade lindar. Mot vägen i söder avgränsar även en vitputsad mur som är avtäckt med röda tegelpannor. En dekorativ bred grind av gjutjärn sitter i muren. Kyrkogården nås även från parkeringen i väster Mot norr sluttar ängsmarken ner mot dalsänkan med en slingrande översvämmad Rönne å. Kyrkan omges av gångar med singel. Kyrkogården är utan träd och högre växtlighet förutom trädkransen. Kyrkogården innehåller flera olika stilar. Stora delar är gräsbesådd med stenarna direkt i gräs, på andra delar står gravstenarna direkt i singel. På andra delar är gravarna omgärdade av buxbom och ett flertal är omgärdade av stenramar. Området längst i söder som är gräsbesådd innehåller ett flertal högresta stenar av svart granit. Vanligaste titeln är lantbrukare, men även titlar som pråmförare, arbetaren och undantagsmannen förekommer. I nordvästa delen finns askgravplats och asklund, en rund gräsmatta med en sten med vattenspel och omgärdad av en idegranshäck.

Byggnader på kyrkogården
Ett litet redskapsförråd med röd panel och plåttak står i nordvästra delen av kyrkogården. Strax utanför kyrkogården i väster ligger ett personalhus/verktygsförråd/fd bårhus med fasad av vitmålat tegel och rött tegeltak. Huset byggdes 1977 och är ritat av A-konsult.

Se även beskrivning av Starby kyrkomiljö under Miljöer.

Källor och litteratur
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008
Skåne, Landskapets kyrkor, red. Markus Dahlberg, Riksantikvarieämbetet, 2015
Underhållsplan Starby kyrka 2006-10-01, ItArk Arkitektkontor, Helsingborg
Starby kyrka, Åke Frödin, 1989 broschyr
Ängelholm en hembygdsbok,2000, 2006, 2008,
http://skanearkeologi.se/pdf/2016-6.pdf
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
http://www.hembygd.se/spannarpsorten/starby
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Historia-och-slaktforskning/Angelholmshistoria/Landsbygdssocknarnas-historia/