Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, VÄVERSUNDA 27:1 VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Väversunda är en medeltida socken och omnämns under 1200-talet som Weversund. Den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten tidigast på 1160-talet. Fynd av tidigmedeltida gravmonument indikerar dock att den kan har föregåtts av en träkyrka. Stenkyrkan är mycket välbevarad med ursprunglig takstol, ornerade remstycken samt en rikt utsmyckad och signerad dörr i sydportalen. Senare under medeltiden tillbyggdes en sakristia i norr och under 1600-talet tillkom vapenhuset i söder. Kyrkan har ett torn i väster med murad bottenvåning, med osäker datering, och en träöverbyggnad från 1771. Kyrkans fasader är tunt slammade i en beigerosa ton och de branta sadeltaken är spåntäckta. Huvudingången är via vapenhuset i söder. Interiören har bibehållit sin medeltida prägel med valv med kalkmåleri från olika perioder. I kyrkomiljön, som är av riksintresse för kulturmiljövården, ingår den s k Berzeliusgården och en mycket väl sammanhållen prästgårdsmiljö.


KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omgärdas av en kalkstensmur. Huvudingången är i norr med enkla svartmålade järngrindar från 1900-talet.

Beskrivningen och historiken kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.