Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, VÄVERSUNDA 27:1 VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på östgötaslätten, mellan Omberg och Tåkern.
Kyrkan och kyrkogården ligger invid Tåkerns vassbälte med bebyggelse i norr och
söder. Kyrkogården har en rektangulär planform i västlig/östlig riktning. Innan
utvidgningen låg kyrkan i princip mitt på kyrkogården, idag något åt öster.

Väversunda kyrka
Den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten tidigast på 1160-talet. Fynd av
tidigmedeltida gravmonument indikerar dock att den kan har föregåtts av en träkyrka.
Stenkyrkan är mycket välbevarad med ursprunglig takstol, ornerade remstycken samt en
rikt utsmyckad och signerad dörr i sydportalen. Senare under medeltiden tillbyggdes en
sakristia i norr och under 1600-talet tillkom vapenhuset i söder. Kyrkan har ett torn i
väster med murad bottenvåning, med osäker datering, och en träöverbyggnad från 1771.
Kyrkans fasader är tunt slammade i en beigerosa ton och de branta sadeltaken är
spåntäckta. Huvudingången är via vapenhuset i söder. Interiören har bibehållit sin
medeltida prägel med valv med kalkmåleri från olika perioder.

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården saknar direkt kvartersindelning och har gravnummer 1-167.
Beskrivningen nedan berör allmänna förhållanden i början av varje avsnitt. Där det
behövs följer en mer detaljerad beskrivning och någon särskild kvartersbeskrivning görs
sålunda inte.

Allmän karaktär
Kyrkogården har en öppen karaktär då låga avskiljande häckar bara finns i öster. Större
familjegravar finns i väster men de har i allmänhet inte så höga gravvårdar.

Omgärdning
Västra muren: är en ca 1,15 m hög och ca 1,5 m bred skalmur av ca 0,2-1,5 m långa
kalkstensskivor av mestadels rödaktig kalksten lagda i regelbundna skift. I norr och
söder är denna mur, som hör till den utvidgade delen av kyrkogården, något mindre
regelbunden.
Norra muren: är en ca 0,9-1,3 m hög och ca 1,2 m bred skalmur i huvudsak av gråsten
med en del inslag av kalksten. Stenarna är ca 0,2-0,7 m stora. Krönet är mossbevuxet.
Östra muren: är en ca 1,1 m hög och 1,1 m bred skalmur av kalksten och gråsten, ca
0,2-0,6 m stora, där de mindre formaten dominerar. Muren är skadad i söder där det
finns en trätrappa och plattform till komposten utanför muren.
Södra muren: är en ca 1,1 m hög och 1,1 m bred skalmur av gråsten med en del
kalksten. Delvis utrasad. Här ligger mycket skärvig sten.

Ingångar
Norr: Norra grinden är den enda muröppningen. Det är en dubbelgrind i järnsmide med
smala ribbor. Krönet är gavelformat och kröns av tre kulor. Grindstolparna av kalksten
är rektangulära med toppigt krön. De är diagonalt huggna, grövre och åt ett håll nertill,
finare och åt det andra hållet över sockelnivå. Andra urtag tyder på en annan
grindupphängning.

Vegetation
Trädkrans av lindar, yngre i den senare utvidgningen. Tre yngre lindar i västra delen, en
lind i nordväst, fyra lindar i öster och fyra i söder. I väster finns en rygghäck av
ölandstok, norr om kyrkan en ca 1,1 m hög klippt ligusterhäck och en häck av berberis.
I öster finns fyra rygghäckar, från öster: berberis, en ca 0,75 m hög häck av liguster (?),
berberis och ligusterhäck (?). Samtliga häckar går i nord/sydlig riktning.

Gångsystem
En grusgång går från norra grinden och intill kyrkan. En grusgång går från vapenhuset i
söder mot söder och slutar vid kyrkogårdsmuren. Från norra grinden går en gång utmed
norra muren mot väster. Två enkelrader av kalkstensplattor går i nord/sydlig riktning
mellan raderna i den utvidgade västra delen. På grusgångarna ligger ett grovt naturgrus.

Gravvårdstyper
De flesta gravvårdar är sentida, låga och ibland breda. En upphöjd kalkstenshäll från
1850 ligger sydväst om kyrkan. Det finns sex grusgravar varav fem omges med
stenram. Vid grusgången från vapenhuset står sex stenar uppställda. De är
huvudsakligen från 1600-talet. Två små enkla vårdar i järnsmide hör troligen till
allmänna linjen. I den utvidgade västra delen är den tidigaste gravläggningen från 1941.
Gravvårdar huvudsakligen av svart, grå eller röd granit, en del av kalksten.

Övrigt
Norr om sakristian finns en åttkantig brunn av kalksten, som står på en större yta av
kalkstensskivor. Här finns även en bänk. Öster om brunnen, utmed norra muren, står
knappt 20 bortplockade vårdar lutade, bl a en trätavla och några klakstenshällar, troligen
1900-tal och 1800-talets andra hälft. En häll från 1700-talet är kraftigt vittrad.