Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ydre kn, SUND 3:1 SUNDS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
SUNDS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i norra delen av det gamla sockencentrat Sund.
Kyrkogården har genom utvidgningar fått en rektangulär utsträckning i väst/östlig riktning.
Kyrkan ligger i nordvästra hörnet på den gamla kyrkogårdsdelen och kyrkans långhus är
orienterat i öst/väst.

Sunds kyrka
En stenkyrka uppfördes troligen på 1200-talet men dess byggnadshistorik är oklar. Vid en
brand år 1660 lämnades endast murarna kvar men kyrkan återuppbyggdes inom kort. År 1794
uppfördes en ny kyrka på samma plats som den gamla efter ritningar i nyklassicistisk stil
upprättade av Casper Seurling. Den har ett rektangulärt långhus med något indraget, rundat
kor och torn i väster som flankeras av biutrymmen. Konstnären Pehr Hörberg har bidragit till
den dekorativa utsmyckningen vilket skapar ett väl sammanhållet kyrkorum med stora
konstnärliga värden. Sunds kyrkby blev tidigt ett administrativt centrum i Ydre och dess
innehållsrika och välbevarade karaktär utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården är indelad i övre kyrkogården med kvarter A och B (C?), mellankyrkogården
med kvarter D och E, nedre kyrkogården med kvarter F, G, H, K och L samt nya kyrkogården
med kvarter M och N. Vid inventeringstillfället fanns det ingen gravkarta som omfattade
kvarter D och E.

Allmän karaktär
Övre kyrkogården karaktäriseras av höga rygghäckar och flera höga gravvårdar. Tillsammans
med mellankyrkogården har den övre kyrkogården en ålderdomlig karaktär. Norr om kyrkan
finns en smal gräsyta med enbart enstaka vårdar. Mellankyrkogården har en sluten karaktär
genom de höga tujahäckarna i ytterkanterna och hängaskarna är speciella för denna del.
Liksom när det gäller den nedre kyrkogården bidrar rygghäckarna till en strikt karaktär. Den
nya kyrkogården har däremot en öppen karaktär då rygghäckar saknas och kvarteren här till
stor del består av öppna gräsytor.

Omgärdning
Övre kyrkogården
Väster: mur endast söder om kyrkan och inte på den korta sträckan norr om kyrkan. Det är en
kallmurad ca 0,5 m hög stödmur av ca 0,3-0,5 m stor gråsten. Sedumväxter och en spireahäck
på muren. Muren har rundat hörn i sydväst.
Norr: en ca 1,0 m- 1,8 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-1,0 m stora gråstenar. Muren
svänger in något i höjd med kyrkans kor och övergår i mellankyrkogårdens något lägre
nordmur. Mittför kyrkans långhus är det en muröppning vid nergången till kyrkans pannrum.
Öster: en ca 0,6 m hög stödmur av putsad cementsten e dyl. Från muren är marken släntad
upp mot kyrkogården.
Söder: en ca 1,5 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-0,5 m stor gråsten. Muren har glidit ut i
det västra rundade hörnet. Troligen är muren omlagd mitt på sydvästra sidan.

Mellankyrkogården
Väster: se övre kyrkogårdens östra mur.
Norr: en ca 0,5-1,2 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-1,0 m stor gråsten. I väster övergår
den i övre kyrkogårdens nordmur.
Öster: mur saknas. Från mellankyrkogården är det en grässlänt ned mot nedre kyrkogården.
Söder: en ca 0,8-1,5 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-0,5 m stor gråsten.
Nedre kyrkogården
Väster: grässlänt upp mot mellankyrkogården.
Norr: en ca 0,8-1,0 m hög halvmur av ca 0,3-1,0 m stora tuktade gråstenar, ofta med stora
stenar i botten.
Öster: en ca 0,9-1,5 m hög halvmur av ca 0,3-1,0 m stora tuktade gråstenar, ofta med stora
stenar i botten.
Söder: en ca 0,5-1,5 m hög halvmur av ca 0,3-1,0 m stora tuktade gråstenar, ofta med stora
stenar i botten.

Nya kyrkogården
Väster: en upp till ca 0,7 m hög stödmur av ca 0,2-0,5 m stora gråstenar.
Norr: övre kyrkogårdens och mellankyrkogårdens sydmur.
Söder: en ca 0,7-0,9 m hög stödmur av ca 0,2-0,5 m stora gråstenar. På murkrönet växer en
häck av häckoxbär. Muren vinklar av på mitten.

Ingångar
Övre kyrkogården
Väster: i väster flankeras kyrkan av två grindar, en i norr och en i söder. Det är pargrindar i
enkelt svart järnsmide med spjälor och konkavt krön. Grindstolparna är runda och putsade
med kannelyr och profilerat koppartäckt krön. Putsade murstycken vid grindstolparna varav
det ena ansluter till kyrkan. Muren är täckt med sadeltak av kopparplåt. Grindarnas handtag är
troligen utbytta.
Öster: grusgång till mellankyrkogården.
Sydöst: mellan övre kyrkogården och mellankyrkogården är det en gjuten trappa med enkel
ledstång i järn. Trappan leder ner till en grusgång på mellankyrkogården och övergår i en
granittrappa mot söder.

Mellankyrkogården
Väster: en gång samt i sydväst en gjuten trappa till övre kyrkogården.
Öster: trappa till nedre kyrkogården.

Nedre kyrkogården
Väster: granittrappa till mellankyrkogården med enkla ledstänger av svartmålat järn.
Norr: pargrind av järnsmide i nordvästra hörnet. Spjälor och rakt krön med meanderbård.
Fyrkantiga grindstolpar av granit med svagt avfasat krön med kors i järnsmide.
Söder: grusgång i sydvästra hörnet.

Nya kyrkogården
Väster: grusgång från parkeringen i väster
Norr: trappa till övre kyrkogården och i nordöst en gång från nedre kyrkogården.

Vegetation
Gamla kyrkogården
Väster: tre lönnar, varav de två norra är relativt unga.
Söder: i sydöst står två unga lönnar.
Norr: i nordväst två unga lönnar.
Mellankyrkogården
Norr: fyra lindar och i nordöst en lönn.
Nedre kyrkogården
Väster: två höga lönnar vid trappan till övre kyrkogården.
Norr: fyra lindar innanför kyrkogårdsmuren.
Öster: fyra lindar innanför kyrkogårdsmuren och fem unga rönnar utanför muren.
Söder: fyra lindar innanför kyrkogårdsmuren.

Nya kyrkogården
Norr: två unga lönnar i kvarter M, (se gamla kyrkogården) och två unga lönnar i kvarter N.
Öster: en lönn i nordöst och en i sydöst med tre rönnar mellan.
Söder: söder om kyrkogården finns fem lönnar och några björkar som inte direkt kan sägas
utgöra en trädkrans.

Gångsystem
Grusgångarna utgörs av krossgrus.

Gravvårdstyper
Öster om kyrkan ligger en kalkstenshäll med det tidigaste årtalet 1825. Gravplatsen är
omgiven av ett sentida staket i järnsmide. Bland enskilda gravvårdar märks även ett s k
avbrutet livsträd från 1892. Det är förhållandevis många gravvårdar från sent 1800-tal. Grav
nr B 45 är en av de största familjegravarna i länet med sina 32 gravvårdar. I kvarter B finns
två gravar kvar med stenram. I mitten av kvarter D finns det ett antal linjegravar och i kvarter
D och E, mellankyrkogården, är det huvudsakligen begravningar från 1920-talet och framåt.
Släkten Rääf af Småland har en stor familjegrav omgärdad av järnsmidesstaket. På nedre
kyrkogården är det i allmänhet låga och breda vårdar av röd eller grå granit.

Minneslund
Minneslund väster om nya kyrkogården. En stor häckomgärdad gräsyta. Fyra björkar i väster
och två lönnar i öster. En rund minnesplats med vattenspel och plats för blommor. Två bänkar
i öster. Gång av kalkstensplattor.

Byggnader
I gamla kyrkogårdens norra mur finns en uppbyggd nergång till kyrkans pannrum. På den
delvis nergrävda granitsockeln vilar en slätputsad mindre byggnad avfärgad i vitt. Det välvda
taket är klätt med falsad kopparplåt. Välvt gavelkrön och profilerad taklist. Dörr med
fyllningar där fyra av dem utgörs av spröjsat glas.

Övrigt
Gulmålade parkbänkar.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER

Övre kyrkogården. Kvarter A och B (C ?), gravplats nr A 1-56 och B 1-
201.

Den övre kyrkogården utgör den äldsta delen och omfattar kvarter A, gravplats 1-56 och B,
gravplats 1-201. Det är oklart om en del gravar fortfarande har beteckning efter ett äldre
kvarter C. I väster finns kyrkans parkering, i norr landsvägen respektive kyrkan, i öster
mellankyrkogården med kvarter D och E samt i söder nya kyrkogården med kvarter M och N.

Allmän karaktär
Den äldsta delen karaktäriseras av höga rygghäckar och flera höga gravvårdar. Tillsammans
med mellankyrkogården har den övre kyrkogården ålderdomlig karaktär. Norr om kyrkan
finns en smal gräsyta med enbart enstaka vårdar.

Omgärdning
Väster: mur endast söder om kyrkan och inte på den korta sträckan norr om kyrkan. Det är en
kallmurad ca 0,5 m hög stödmur av ca 0,3-0,5 m stor gråsten. Sedumväxter och en spireahäck
på muren. Muren har rundat hörn i sydväst.
Norr: en ca 1,0 m- 1,8 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-1,0 m stora gråstenar. Muren
svänger in något i höjd med kyrkans kor och övergår i mellankyrkogårdens något lägre
nordmur. Mittför kyrkans långhus är det en muröppning vid nergången till kyrkans pannrum.
Öster: en ca 0,6 m hög stödmur av putsad cementsten e dyl. Från muren är marken släntad
upp mot kyrkogården.
Söder: en ca 1,5 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-0,5 m stor gråsten. Muren har glidit ut i
det västra rundade hörnet. Troligen är muren omlagd mitt på sydvästra sidan.

Ingångar
Väster: i väster flankeras kyrkan av två grindar, en i norr och en i söder. Det är pargrindar i
enkelt svart järnsmide med spjälor och konkavt krön. Grindstolparna är runda och putsade
med kannelyr och profilerat koppartäckt krön. Putsade murstycken vid grindstolparna varav
det ena ansluter till kyrkan. Muren är täckt med sadeltak av kopparplåt. Grindarnas handtag är
troligen utbytta.
Öster: grusgång till mellankyrkogården.
Söder: mellan övre kyrkogården och mellankyrkogården är det en gjuten trappa i sydöst med
enkel ledstång i järn. Trappan leder ner till en grusgång på mellankyrkogården och övergår i
en granittrappa mot söder.

Vegetation
Träd i trädkransen. Ca 0,9 m höga klippta rygghäckar av tuja, i kvarter A enbart en häck i
väst/östlig riktning, i kvarter B både i väst/östlig och nord/sydlig riktning. I mitten av kvarter
B är det fyra rygghäckar som består av liguster. En ek har ersatt ett stort träd i söder. Två höga
tujor står vid en grav. En stor lind står nordöst om kyrkans kor.

Gångsystem
En gång med krossgrus går runt kvarter B och mynnar ut i västra grinden vid kyrkan samt till
mellankyrkogården. I höjd med kyrkans sydportal går en nord/sydlig mittgång.

Gravvårdstyper
Öster om kyrkan ligger en kalkstenshäll med det tidigaste årtalet 1825. Gravplatsen är
omgiven av ett sentida staket i järnsmide. Bland enskilda gravvårdar märks även ett s k
avbrutet livsträd från 1892. Det är förhållandevis många gravvårdar från sent 1800-tal. Grav
nr B 45 är en av de största familjegravarna i länet med sina 32 gravvårdar. Då det idag saknas
omgärdning eller avvikande marktäckning är det svårt att se sambandet mellan alla
gravvårdar. I kvarter B finns två gravar kvar med stenram.

Byggnader
Pannrum, se allmänna beskrivningen.

Övrigt
I väster och öster finns en fyrkantig brunn murad av kalksten med soptunnor och vaser.

Mellankyrkogården. Kvarter D och E, gravplats nr D ? och E ?.

Vid inventeringstillfället fanns ingen gravkarta att tillgå, varför numrering saknas. Kvarter D
ligger i norr och kvarter E i söder. Kvarteren utgör den s k mellankyrkogården och ligger
något lägre. I väster finns övre kyrkogården, i norr landsvägen, i öster nedre kyrkogården och
i söder delar av nya kyrkogården.

Allmän karaktär
Sluten karaktär genom de höga tujahäckarna i ytterkanterna. Hängaskarna är speciella för
dessa båda kvarter. Rygghäckarna bidrar till en strikt karaktär. Liksom på övre kyrkogården är
karaktären något ålderdomlig bl a genom de höga gravvårdarna.

Omgärdning
Väster: se övre kyrkogårdens östra mur.
Norr: en ca 0,5-1,2 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-1,0 m stor gråsten. I väster övergår
den i övre kyrkogårdens nordmur.
Öster: mur saknas. Från mellankyrkogården är det en grässlänt ned mot nedre kyrkogården.
Söder: en ca 0,8-1,5 m hög kallmurad stödmur av ca 0,3-0,5 m stor gråsten.

Ingångar
Väster: en gång samt i sydväst en gjuten trappa till övre kyrkogården.
Öster: trappa till nedre kyrkogården.

Vegetation
Träd i trädkransen. Tre hängaskar i kvarter E varav två vid en större familjegrav. En hängask i
kvarter D. Häckar i kvarter D: tre rygghäckar av tuja varav en utmed öst/västliga mittgången,
en som rygghäck i norr och en i väster samt fyra rygghäckar i nord/sydlig riktning – från
väster räknat en ca 1,2 m hög tujahäck, ölandstok ?, berberis och häckoxbär. Häckar i kvarter
E: två rygghäckar av tuja varav en utmed öst/västliga mittgången och en i väster. Fyra
rygghäckar i nord/sydlig riktning – från väster räknat en ca 1,2 m hög tuja, ca 0,8 m hög
häckoxbär, berberis och häckoxbär.

Gångsystem
En gång belagd med krossgrus går runt kvarteret med en öst/västlig mittgång. Delvis
övervuxna gångar av cementsten går inne i kvarteren.

Gravvårdstyper
Linjegravar i mitten av kvarter D med datering från öst mot väst. Några barngravar finns i det
inre av kvarter E. Begravningar i huvudsak från 1920-talet och framåt, med enstaka
gravvårdar från sent 1800-tal. Släkten Rääf af Småland har en stor familjegrav omgärdad av
järnsmidesstaket. Här finns bl a en gravvård i form av en öppen bok. Intill finns en hög
gravvård med porträttmedaljong av brons. I kvarteren i övrigt är det varierande typer av
gravvårdar, mestadels i svart, röd eller grå granit.

Övrigt
I grässlänten i öster står ett räcke av järnsmide som skydd över förvaringsrummet i slänten.
Smidet är utformat som norra grinden i nedre kyrkogården.

Nedre kyrkogården, kvarter F, G, H, K och L, gravplats nr F 178-?, G
249-328 ?, H 350-387, K 400-427 och L 430-457.

Den nedre kyrkogården utgörs av kvarteren F mitt på norra delen, G mitt på södra delen, H
utmed östra muren, K utmed norra muren och L utmed södra muren med gravplats nr F 178-?,
G 249-328 ?, H 350-387, K 400-427 och L 430-457. Den ligger lägre än mellankyrkogården i
väster. Landsväg i norr och öppen mark i öster och söder.

Allmän karaktär
Rygghäckarna skapar en strikt karaktär. Relativt enhetliga gravvårdar utan större
familjegravar.

Omgärdning
Väster: grässlänt upp mot mellankyrkogården.
Norr: en ca 0,8-1,0 m hög halvmur av ca 0,3-1,0 m stora tuktade gråstenar, ofta med stora
stenar i botten.
Öster: en ca 0,9-1,5 m hög halvmur av ca 0,3-1,0 m stora tuktade gråstenar, ofta med stora
stenar i botten.
Söder: en ca 0,5-1,5 m hög halvmur av ca 0,3-1,0 m stora tuktade gråstenar, ofta med stora
stenar i botten.

Ingångar
Väster: granittrappa till mellankyrkogården med enkla ledstänger av svartmålat järn.
Norr: pargrind av järnsmide i nordvästra hörnet. Spjälor och rakt krön med meanderbård.
Fyrkantiga grindstolpar av granit med svagt avfasat krön med kors i järnsmide.
Söder: grusgång i sydvästra hörnet.

Vegetation
Träden i trädkransen. Två stycken ca 1,3 m höga tujahäckar står som rygghäckar vid den
öst/västliga mittgången med öppningar till de plattlagda gångarna i mitten av kvarter F och G.
Två låga rygghäckar av häckoxbär finns i norr respektive söder. Rygghäckar inne i kvarter F:
fyra rygghäckar i nord/sydlig riktning – från väster ölandstok, två stycken ligusterhäckar och
en ölandstok. Rygghäckar inne i kvarter G är desamma som i kvarter F.

Gångsystem
En gång med krossgrus runt kyrkogården med en rad gravar vid muren i norr, öster och söder.
En öst/västlig mittgång.

Gravvårdstyper
Inre delarna av kvarter G kan bestå av linjegravvårdar från 1940- och 1950-talen.
Urngravplatser i del av kvarter L. I allmänhet är det låga och breda vårdar på nedre
kyrkogården.

Övrigt
I fonden i öster står ett brunt träkors. I väster finns ett fyrkantigt brunnskar i kalksten med
vaser och soptunnor.

Nya kyrkogården, kvarter M och N, gravplats nr M? och N 1-173.

Nya kyrkogården utgörs av kvarter M och N med gravplats nr M? (kvarteret är ej
ianspråktaget) och N 1-173. Nya kyrkogården ligger söder om övre kyrkogården och
mellankyrkogården med minneslunden i väster, och öppen mark i öster och söder.

Allmän karaktär
Öppen karaktär då rygghäckar saknas utom vid mittgången. I kvarter N står de flesta vårdarna
med textsidan mot öster. I kvarter M saknas gravvårdar.

Omgärdning
Väster: en upp till ca 0,7 m hög stödmur av ca 0,2-0,5 m stora gråstenar.
Norr: övre kyrkogårdens och mellankyrkogårdens sydmur.
Söder: en ca 0,7-0,9 m hög stödmur av ca 0,2-0,5 m stora gråstenar. På murkrönet växer en
häck av häckoxbär. Muren vinklar av på mitten.

Ingångar
Väster: grusgång från parkeringen i väster
Norr: trappa till övre kyrkogården och i nordöst en gång från nedre kyrkogården.

Vegetation
Träden i trädkransen. Två ca 1,1 m höga åsklippta idegranshäckar står som rygghäckar utmed
den nord/sydliga mittgången.

Gångsystem
En gång med krossgrus går runt den del av kyrkogården som används, kvarter N, samt i norr i
kvarter M. Den västra delen utgör en nord/sydlig mittgång. En rad gravar invid begränsningen
i öster och norr.

Gravvårdstyper
Låga och breda vårdar av röd eller grå granit, enstaka av svart granit. Gravläggningar från
1976 och framåt. Urngravar i öster.