Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 3:1 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KYRKOMILJÖN: Gunnarskog socken är belägen i västra Värmland i Arvika kommun. Området består främst av skogsbygder med spridda, ganska omfattande dal- och strandbygder kring sjöar och åar i Byälvens övre vattensystem. Gunnarskogs nuvarande kyrka, belägen på en kraftig höjdrygg i norra änden av sjön Gunnern, skall enligt traditionen ha föregåtts av en, troligen två, kyrkor varav den första troligen fanns där omkring 1350. I miljön kring kyrkan finns också sockenstugan från 1855 som i mitten av 1900-talet flyttades och byggdes om till församlingshem. Här finns också ett bårhus från 1964 samt ett kombinerat personalutrymme och garage.
KYRKOGÅRD: Gunnarskogs nuvarande kyrka, är belägen på en kraftig höjdrygg i norra änden av sjön Gunnern. Den skall enligt traditionen ha föregåtts av en, troligen två kyrkor, varav den första skall ha funnits omkring 1350. Den nuvarande kyrkogården anlades samtidigt som kyrkan byggdes 1726-27, och sträckte sig ett stycke söder om denna. Kyrkogården har utvidgats ett flertal gånger under 1800-talet. År 1881 utökades utefter västra sidan, då också den ca tre meter höga stenmuren där tillkom. Utvidgningar gjordes västerut 1916 och 1954. Ett område lades till kyrkogården i söder år 1972. Den senast tillkomna utvidgningen skedde 1990-91 då ett större område väster om kyrkan tillfogades. På 1950-talet renoverades begravningsplatsens äldre delar, varvid samtliga grusgravar såddes igen och alla järnstaket och familjegravshäckar togs bort. Även stenramar togs bort eller sänktes.
Kyrkogården har oregelbunden men sluten form och nordsydlig sträckning med kyrkan i öster. Den äldre delen, som i väster avgränsas på ovannämnda mur, ligger helt plant, medan de yngre delarna på en avsevärt lägre nivå slutar i terrasserade avsatser mot väster. Den yngsta delen i söder sluttar dock i sydlig riktning. Sjön utgör både i väster och söder naturlig gräns. I norr och öster omges kyrkogården av stenmur mot tillfartsväg och åkermark.
Trädplantering förekommer i liten omfattning, de träd som finns är företrädesvis olika slag av lövträd. En lindallé är planterad längs huvudgången norr om kyrkan. På 1916 års utvidgning har häckar planterats på terrasskanterna. Gångarna är asfalterade på begravningsplatsens äldre delar och på den yngsta delen. Övriga gångar är grusbelagda. Kompletterande plattgångar förekommer på fler ställen.
Bland gravvårdarna märks främst kyrkogårdens äldsta, en större kalkstenshäll vid kyrkans västra ingång. Den har legat över brukspatronens Jacob Juel och hans maka Sophia Dorothea Hersler på Fredros, avlidna 1800 och 1801. Norr om bårhuset finns ett 10-tal gravstenar av skiffer och gjutjärnskors från 1800-talet.
I anläggningen ingår förutom kyrkan också bårhus från 1964, sockenstugan från 1819 (flyttad till platsen 1955) och en äldre ekonomibyggnad tillbyggd 1983.