Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderhamn kn, NORRALA PRÄSTBOL 2:1 NORRALA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är förhållandevis öppen med i huvudsak låg vegetation. Låga häckar delar in kvarteren i rader och omringar även kyrkogården i sin helhet. Bitvis, och framför allt i direkt närhet till kyrkan och minneslunden, finns dock höga lövträd. Kvarteren är rektangulära och orienterade i öst-västlig riktning, indelade av grusgångar. De senast tillkomna kvarteren i nordost är till stor del ännu ej utnyttjade. Gravvårdarna är med få undantag enkelt utformade och gjorda i sten. Minneslunden norr om kyrkan är sparsmakad med en stensatt plats omgiven av lövträd och buskar. Tre av ingångarna till kyrkogården i öster är flankerade av äldre grindstolpar med smidda grindar. Stolparna är kvadratiska, putsade och avfärgade vita med plåtavtäckning och ett stenklot på krönet. Utöver dessa finns även stolpar av natursten vid ingångarna i väster samt gjutna betongelement vid infarterna. Norr om kyrkan finns en likkällare byggd 1938 med ingång från grusplanen framför prästgården. På grund av höjdskillnaden till kyrkogården är källaren endast synlig från ingångssidan. Den är byggd av huggen natursten och nås via en dubbelport av koppar. I nära anslutning till likkällaren finns även ingången till den kulvert som leder till kyrkans pannrum.

”Staffans stupa” uppfördes 1829 och ombyggdes till nuvarande utseende 1856. Den är byggd på den plats där traditionen säger att ett äldre hus med biskop Staffans reliker skall ha varit beläget. Byggnaden är uppförd på naturstensgrund i klassiserande stil med en vitputsad fasad under ett sadeltak med svart falsad plåt. Hörnen markeras med lisener, porten omges av två pilastrar och takfoten är liksom gavelfälten profilerad och dekorerad med en löpande rundbågsfris. Porten är en plåtklädd dubbelport och fönster saknas. Invändigt har väggarna och tunnvalvet putsats och avfärgats vita, och skiljs åt av en taklist. Golvet är ett enkelt brädgolv.

I direkt anslutning till kyrkogården i nordost ligger kyrkoförvaltningens långsträckta ekonomibyggnad i en våning med sadeltak. Byggnaden har ett något säreget utseende då varje av de fem portarna på södra fasaden har en fronton medan fönster saknas. Väggarna är panelklädda och rödfärgade medan dörr- och fönsteromfattningar är vita. Portarna är liksom det korrugerade plåttaket svarta. På byggnadens norra sida finns sand- och jordfållor samt uppställningsplats för fordon, alltihop inramat av ett rödmålat spjälstaket.