Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Rättvik kn, ORE PRÄSTGÅRD 1:1 ORE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en Kyrka belägen på en kyrkogård/begravningsplats, samt ytterligare två begravningsplatser som tillhör kyrkan men som ligger straxt utanför kyrk tomten.

Tre begravningsplatser är knutna till kyrkan. Den äldsta, på kyrktomten, tillhörde det tidigare kapellet och hör samman med socknens bildande i början av 1600-talet.
Den ersattes av en ny på 1870-talet, också i anslutning till kyrkan.
År 1928 utökades den gamla kyrkogården på Lukohol, ”ovanför prästgården, mot söder vid vägen till Dalbyn” dvs. sydväst om kyrkan i ett skogsparti.

Det gamla bårhuset (gravkapellet) uppfördes på 1890-talet och ombyggdes 1942 efter program av arkitekt Karl Martin Westerberg.

Kyrkogården kring kyrkan inhägnas i sina äldre delar av en kallmurad stenmur, vars äldsta del härrör från 1920-talet medan dess södra utvidgning i tillkom på 1930-talet. Kyrkogården utvidgades ytterligare 1973, mot väster. Den nya delen saknar inhägnad och avgränsas mot norr av sjöstranden, mot öster av en befintlig stenmur som tillhör den äldre delen och i söder och väster av låga häckar. Den indelas av en planterad allé som leder från parkeringsplatsen i väster till tornets portal. Kvarteret söder om allén är ännu oexploaterat. Gravkvarterens gräsytor indelas av dels grusgångar och dels av låga häckar som har vinkelräta planteringar. Norr om kyrkobyggnaden, mot en liten udde inhägnad med smidesstaket, ligger familjegraven över brukspatronsläkten Clason i Furudal. Över gravkammaren står en sarkofag av gjutjärn i empirestil uppställd på en fotställning med sockel och järnluckor; en symbol över brukets produkter och familjens ställning.