Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Smedjebacken kn, KYRKAN 1 NORRBÄRKE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård i två delar med en kyrka och ett gravkapell.

Kyrkogården består av två avdelningar varav den äldsta, närmast kyrkan mot söder, omgärdas av en kallmurad stenmur. Mark till den yngre delen förvärvades 1860 och området inhägnades då med ett provisoriskt staket. Det nya området sträcker sig i söder mot sjön men har delvis en utvidgning även mot öster. Södra delen, nedanför kyrkan, har rader med trädplanteringar. Träden och grusgångarna är anlagda i nordsydlig riktning och avgränsar gravkvarteren. Låga häckar delar gravkvarteren på längden. Östra delen som har en ingång i norr avgränsas av en högre stenmur. Kyrkogårdens tomt sluttar svagt mot söder och sjöstranden.

Ett bårhus (gravkapell) uppfördes 1907 i den östra delen av kyrkogården. Den har en tidstypisk arkitektonisk utformning med putsade fasader under brutet tak med skifferbeläggning.
Det utbyggdes 1976 mot söder med en låg flygelbyggnad som innehåller personal- och tekniska utrymmen