Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, HOSJÖ KAPELL 3:1 HOSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka samt finns också ett bårhus på kyrkogården.

Kyrkogården är anlagd på krönet av en grusås. En stor utvidgning skedde på 1940-talet genom terrasseringar i den branta sluttningen österut. Mot infarten i väster finns en putsad, vitrappad kyrkogårdsmur. Runt övriga sidor omgärdar ett falurött spjälstaket. Huvudingången är i väster, mellan vitrappade tegelstolpar med tak av kopparplåt, stängd av spjälgrindar. Sammanbyggd med muren är ett tegelmurat bårhus, vitrappat och täckt av valmat spåntak.

Bland de äldre gravarna närmast kyrkan finns flera bevarade grusbäddar och stenramar. I de östliga terrassernas kvarter ligger gravar i raka rader med gräsbevuxna ytor och rygghäckar.