Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, VIKA KYRKBY 2:12 VIKA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka, ett gravkor samt en klockstapel.

Kyrkogården har genom utvidgningar 1879 och 1924 fått sin huvudsakliga utsträckning västerut. Östra hälften inhägnas av ett gjutjärnstaket - lokalt tillverkat - och den västra av häckar. Den utplanade tomten har stenlagda terrasseringar i söder och öster. Höga björkar skuggar, på norra sidan även tujor. Gravstenarna i norra kvarteren är genomgående låga, placerade i raka, öst-västliga rader med rygghäckar. Södra sidans kvarter har gravar i nord-sydlig riktning. Närmast kyrkan finns en grupp mer påkostade, höga gravstenar, delvis med sandgravar och järninhägnader.

I en axel rakt väster om kyrkan finns ett gravkor, uppfört 1893 i nygotisk stil. Fasaderna är slätputsade vita, fönsteröppningarna spetsbågiga och sadeltaket täckt med falsad plåt. Gavelröstena och hörnen kröns av kvadratiska tinnar.

Klockstapeln är uppförd av runda, kraftiga stolpar, har faluröda panelfasader och plåttäckt sadeltak. Sannolikt uppfördes den på 1600-talet – delvis av resvirke från en äldre stapel. Brädinklädnad gjordes 1702. En tidigare mittspira och fyra små hörnspiror ersattes 1817 med nuvarande sadeltak.