Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Avesta kn, BY PROSTGÅRD 2:1 BY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka samt ett bårhus.

Bys äldsta kyrkogård låg troligen i anslutning till Kapellunden där de äldsta kyrkobyggnaderna var anlagda. Efter att kyrkan flyttats till Byås på 1400-talet flyttades så småningom även kyrkogården. Kring den nya kyrkan och kyrkogården uppfördes en bogårdsmur med stenar från gamla kapellet. Den ursprungliga ytan utvidgades alltefter mot norr, den enda riktning där ny mark kunde tas i anspråk. Den nuvarande utsträckningen nåddes i början på 1800-talet, och 1815 uppfördes norra grinden mot prästgården. I början på 1880-talet påbörjades anläggningen av en ny kyrkogård intill Årängsån, vilken invigdes 1893. Samtidigt omgestaltades gamla kyrkogården kring kyrkan. Gamla muren söder om kyrkan revs och ersattes med ett dekorativt gjutjärnsstaket. Nya alléer anlades, lindar planterades och kringmurarna anpassades. Bårhuset norr om sakristian kan härstamma från samma period liksom brunnen väster om tornet. Gamla kyrkogården, kring kyrkan, inhyser många gravvårdar med kors eller minnes-plattor av gjutjärn och smide, material som utgör ett särdrag för By kyrka.
Den nya kyrkogården har sedan 1893 utvidgats i flera etapper. Den förenas med kyrkan genom en planterad allé. Infarten till nya kyrkogården markeras av en stiglucka.