Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, LUNGRE 1:9 KYRKÅS NYA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården inramas på tre sidor av en granhäck, varav häcken mot norr som inramar en sentida utvidgning av kyrkogården, är gles och dåligt vuxen. Den äldre häcken är tät och i den finns rester av det vackra trästaket från 1930 som ännu finns kvar mot parkeringen i väster. Kyrkogården nås via två grindar. Huvudgrinden är belägen mittför västgavelns mittaxel medan den andra finns vid utvidgningen i norr och nås från en kort gångväg. Grindstolparna till den senare stigporten är av grovt huggen kalksten och huvudgrinden är upphängd i två putsade grindstolpar, avfärgade likt kyrkan med grå utskjutande sockel och vitt däröver. De kröns av koppar med klot överst. Smidesgrindarna är identiska i båda stigportarna och krönta av förgyllda kors.

Kyrkogården har ett antal grusgångar men domineras av gräsytor och rader av buskar och ett fåtal lövträd. Utvidgningen i norr utmärks av belysningsarmaturer som bidrar till att ge denna del en modernare prägel. Det råder en tydlig uppdelning mellan de äldre gravkvarteren på södra sidan av kyrkan och den öppnare karaktär som råder på den sluttande utvidgade norra sidan. Gravvårdarna är förlagda i rader med radavskiljande häckar på södersidan och utgörs mestadels av stenvårdar. Flera gjutjärnsgravar från andra hälften av 1800-talet finns bevarade.

På norra delen av kyrkogården står ett gravkapell i trä byggt år 1903. Det flyttades på 1930-talet från sin ursprungliga plats vid huvudaxeln just väster om kyrkan. Kapellet har fasader klädda i vitmålad fasspontpanel och en rikt dekorerad och tidstypisk dubbelport. Sadeltaket är täckt av svart trapetskorrugerad plåt.