Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungsbacka kn, TÖLÖ 8:2 M.FL. TÖLÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Tölö kyrka ligger i Tölö by på det skogsklädda Tölöbergets östra sida, öster om Kungsbacka. Kyrkan ligger på berget med bybebyggelsen och vägar nedanför i öster. Mitt för kyrkan går den gamla vägen från Kungsbacka till Ubbhult. Tölö bys äldre bebyggelse ligger samlad kring vägkorsningen strax invid kyrkan. Söder och väster om berget finns nybebyggda småhusområden.

Kyrkan ligger på Tölöbergets östra sida. Sydväst om kyrkan ligger en låg pastorsexpeditionsbyggnad med sadeltak och träpanel, täckmålad i röd kulör med vita snickerier, samt ett större församlingshem från 1975 med vitputsade fasader, mörkbruna och röda snickerier. Nordost om kyrkan ligger vaktmästeribyggnaden med sadeltak med tegel, stående panel avfärgad med falurödfärg, vita snickerier. Ett antal asfalterade handikapparkeringar ligger sydväst om kyrkan. Övrig parkering sker på en asfalterad yta mot kyrkogårdsmuren, söder om kyrkan.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan och kyrkogården kringgärdas av en kallmurad skalmur av gråsten, restaurerad och delvis omlagd omkring 1998. En trädrad växer på insidan av muren, mot söder av nyplanterade trä, efter östra, norra och västra av äldre. Gravvårdarna ligger utspridda över hela kyrkotomten, men det största gravvårdsområdet ligger på en lägre nivå, norr om kyrkan.

Inbyggt i marken, i själva terrasseringen, nordväst om kyrkan, ligger ett BÅRHUS med skifferklädda fasader och klarlackade trädörrar.

Väst-nordväst om kyrkan ligger den nya kyrkogården från 1997 med platser för kist- och urnegravar samt minneslund, efter förslag utarbetat av Lennart Lundquist, Landskapsarkitektbyrå AB, Uppsala. Kyrkogårdsmuren avgränsar den nya kyrkogården från den gamla. Den nya kringgärdas vidare av stående huggna stenblock i norr och för övrigt av ett staket av metall. Den äldsta delen ligger kring platsen för den gamla kyrkan. Vid bygget av nya kyrkan utvidgades kyrkogården åt söder med de delar som ligger på kyrkplatån. 1960 tillkom den västra delen.

Den gamla kyrkogårdsmuren har en öppning i söder, tre i öst, tre i väst och en i norr. I öst och norr sitter smidesgrindar. Från muröppningarna leder raka, grusade, gångar fram till kyrkan. Nytt grus omkring 1999. Västra gången är belagd med gatsten som framför entrén lagts i en rundbåge. I bågens ytterkant växer buskar och kanten är stensatt. Gatsten ligger ända mot fasaderna i väster och följer långsidorna fram till norra och södra entrén. Övriga kyrkogångar är grusade.

Kyrkogårdarna är i huvudsak gräsbevuxna. Ett flertal större gravvårdar med stenkant och grus förekommer. På kyrkogården, söder om kyrkan, växer två pilar. Norra entrén flankeras av två större träd. Två gångar i nordsydlig riktning, norr om kyrkan, kantas av alléträd.

Längst i norr ligger det Sahlgrenska GRAVKORET (Silfverschiöldska) från 1700-talet (i läget för den medeltida kyrkan, nu riven) med kupoltak. Sahlgrenska alt. Silfverschiöldska gravkoret från 1700-talet, restaurerat 1988. Ej brukat sedan 1870. Gravkor för släkterna Alströmer, Sahlgren och Silfverskiöld. Låg ursprungligen i anslutning till den medeltida kyrkan, nu riven. Gravkoret var ursprungligen sammanbyggd med Tölö kyrkas medeltida föregångare. Entrén till gravkoret skedde från kyrkan via en trappa till gravkorets övre våning, vilken var öppen inåt kyrkan, avskild med ett järngaller. Till nedre våningen fanns en ingång från kyrkan tillsluten med en dörr. Sergels skulptur "Dödens ängel". Grå sockel. Putsade, kalkavfärgade, fasader i vit kulör. Fyrkantig planform med rusticerade strävpelare i hörnen, samt rusticerade hörnpilastrar på ett utskjutande mittrisalit i söder. På mittrisaliten ligger ett sadeltak med skivplåt med stånd- och hakfals och i fasaden finns ett kors i putsrelief ovan den rundbågeformade pardörren. Kapellet i övrigt har ett kupoltak med hakfalsad plåt i förskjutna våder. Takplåten är täckmålad i grön kulör. Rundbågeformade fönsterbågar mot öst, väst och nord, spröjsade och täckmålade i rödkulör. Latinskt kors i gavelspetsen på mittrisaliten.