Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härjedalen kn, HEDE PRÄSTBORD 1:3 HEDE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården omger kyrkan på alla sidor och har ett stort antal sentida gravvårdar. Marken är flack och kyrkogårdskaraktären öppen med björkplantering och galvaniserade armaturstolpar utefter viktigare stråk. Axialt från kyrkans västra och södra ingångar går asfalterade och plattlagda gångar till stigportar med höga vitmålade grindstolpar av trä från sekelskiftet 1900. Inslaget av häckar är väldigt påtagligt, de avgränsar dels hela kyrkogården, dels olika utvidgningsetapper från varandra. De förekommer också som radavskiljare i gravkvarteren. Dessutom omger ett vitt, enkelt och relativt högt trästaket av spjälor mellan stolpar samtliga etapper, utom mot slänten i väster där endast häck avgränsar. Grindar saknas idag. På en senare utvidgad del nordväst om kyrkan är ingången placerad i mittaxeln till det vitputsade gravkapell med valmtak som byggts om och till på 1990-talet. Här sitter smidesgrindar i vackert huggna granitstolpar.

Nära kyrkobyggnaden visar de stora grästäckta kvarteren upp en gles uppsättning av äldre vårdar i sten och järn samt några träkors. Öster om koret är några få äldre vårdar bevarade bland de monotona rader av sentida gravvårdar som alla vetter mot öster.

Rakt öster om kyrkan ligger en långsträckt och diskret ekonomibyggnad med vit stående träpanel under svart trp-tak. Byggnaden är belägen på den senaste utvidgningen av kyrkogården som har en något kuperad karaktär med ordinära gravrader med avskiljande häckar. En minneslund anlades i ett hörn under 1990-talet. Lundens gräsrundel är prydd med en stensatt vattenspegel, smide samt några buskar.

1751 restes en klockstapel vid Hede kyrka under ledning av dragonen och snickaren Anders Kiellberg från Klövsjö i Jämtland som också byggde stapeln i grannsocknen Vemdalen fyra år senare. Klockstapeln följer väl ett vanligt schema från södra Norrland under barocken med fyrsidig grundplan och lökliknande kupol uppburen av stolpar och strävor. Gentemot Vemdalsstapeln har denna en tyngre, mer nedtryckt karaktär med påtagligt små ljudluckor.

Stapeln står nära kyrkan, söder om dess vapenhus. En enkel sentida trätrappa utan räcken leder upp till klockbodens port som vetter mot vapenhuset. Klockboden, i befintligt utförande från sekelskiftet 1900, är en sadeltäckt inbyggnad av konstruktionens syllram. Såväl den grå spritputsade grunden som de panelklädda väggarna lutar påtagligt inåt. Fasaderna artikuleras av antydda hörnpilastrar och krysspröjsade fönster. Klockdäckets balustrad har ett formspråk samtida med klockboden. De slanka dockorna kröner stora fält med diagonallagda ribbor och en dekorfris. Balusterräckena är också färgsatta i klockbodens ljust bruna kulör. Vid sidan av kryssträvorna är alla övriga ytor på stapeln klädda med tjärat spån. Stapeln har försetts med hängrännor runt mellantaket och stuprör längs mittstolparna på öst- och västsidorna.