Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, MYSSJÖ PRÄSTBORD 1:2 MYSSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den äldsta delen av kyrkogården som ligger runt kyrkan omgärdades tidigare av en bogårdsmur med stigportar. Den nuvarande häcken följer med största sannolikhet bogårdsmurens utsträckning. Här är marken gräsbevuxen och där finns endast några enstaka gravvårdar kvar.

Begravningsplatsen som används idag har en separat placering söder om kyrkan. Denna kyrkogårds äldsta del är anlagd i slutet av 1800-talet i en rektangulär form, som senare byggts ut i etapper. Den grusade mittgången leder fram till ett gravkapell i trä med lockpanel och tegeltak som är byggt omkring 1920. Här finns på ömse sidor om den grusade mittgången gräsbevuxna allmänningar med ett stort antal gravvårdar, främst i form av resta stenar men även enkla kors av trä och kors i gjutjärn. Runtomkring allmänningarna har häckomgärdade gravplatser placerats. På den yngsta delen av kyrkogården som ligger närmast kyrkan finns en minneslund med ett kors i trä.