Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östhammar kn, FORSMARK 3:14 FORSMARKS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården utbreder sig söder och öster om kyrkan. Den är planerad efter en ritning från 1882. Närmast väster om kyrkan finns en grusad plan. Ingången till kyrkogården sker genom de grindar som finns vid slutet av bruksgatan. Grinden består av smidda järnstaket och grindar med grindstolpar av huggen granit. Därifrån leder en allékantad grusad väg upp mot kyrkans västgavel. Vägen går på en broliknande vägbank och har stödmurar av sten mot norr och söder. Stödmurarna fortsätter sedan längs kyrkans norra fasad och ner mot begravningsplatsen i söder.

Kyrkogården är häckomgärdad och har en krans av stora gamla lövträd. Även inne på kyrkogården finns flera stora lövträd. Gångarna är grusade. Med sin oregelbundna osymmetriska karaktär med vindlande gångar påminner kyrkogården om en engelsk park. Största delen av ytan är grästäckt. Ett mindre antal grusgravar finns utspridda över kyrkogården. Det finns ett relativt stort inslag av gravstenar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Närmast sydost om kyrkan ligger släkten af Ugglas gravar, brukspatronernas gravar. Öster om kyrkan finns även en minneslund.