Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, KÄGLEHOLM 1:2 ÖDEBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ödeby kyrka ligger precis vid landsvägen med tornets västra entré direkt mot vägen. Kyrkogården sträcker sig söder, öster och norr om kyrkan. Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som till viss del har funktion som terassmur. I öster och delvis i söder avgränsas kyrkogården med en planterad häck. Delar av en äldre trädkrans finns utanför inhägnaden, flera av träden ser döda ut.
Det finns två entréer, en i söder och en i väster, båda med grindstolpar av granit och pargrindar av svartmålad smide. Den i söder är placerad i axel med kyrkans södra port. Gångsystemet är mycket sparsamt. Från grinden i söder leder en gång belagd med kalkstensplattor upp mot kyrkans södra port. Därifrån leder kalkstensgången öster ut, runt kyrkan, fram till grinden i väster. Det finns fler plattläggningar av kalksten men dessa är på väg att växa igen. Övriga ytor är belagda med gräs.
De flesta gravvårdar är placerade på kyrkogårdens södra sida med en blandning av äldre och yngre gravstenar. På norra sidan finns en stor häll med järnringar samt en stående sten från 1700-talets andra del. I anslutning till parkeringen utanför kyrkogården i söder finns en ny byggnad med wc samt personalutrymmen.

Inventeringstillfället 2005-10-13