Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FÅLHAGEN 36:1 ALMTUNAKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av tre delar: kyrkan i norr, bostadshuset i söder samt församlingshemmet i suterrängplanet. Den ligger i en försänkning som är en gammal lertäkt från tegelbruksepoken. Kyrkan och bostadshuset står som två parallella flyglar och binds samman av en mur i väster samt omsluter en förhöjd gård med trappa ner mot Torkelsgatan i öster. Tillsammans bildar de en sluten, klosterlik enhet. Eftersom den knappa tomtytan inte medgav ett fristående församlingshem, placerades det i suterrängvåningen under den upphöjda gården. Fasadmaterialet är mörkt, hårdbränt Helsingborgstegel. Bostadshuset har ett flackt pulpettak. Kyrkan täcks av tre parallella, svagt sluttande koppartäckta sadeltak som i norr, öster och väster döljs bakom uppskjutande fasadpartier. Kyrkans fasader har en mycket sluten karaktär mot norr, öster och väster och livas endast av dekorativt placerade stuprör med utkastare i kopparplåt, samt ett fåtal mindre fönsteröppningar i suterrängplanet. Bostadshusets fasader har en öppnare karaktär med djupt skurna fönsteröppningar och balkonger i söderläge med svarta smidesräcken. En tvärställd betongtrappa i väster leder upp till den förhöjda gården. I denna västra mur finns även två stora muröppningar där de båda kyrkklockorna är upphängda samt ett fönster med glasmålningar av Elsa och Eric Ståhl från 1984.