Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Öckerö kn, ÖCKERÖ 15:1 ÖCKERÖ GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ÖCKERÖ GAMLA KYRKA ligger i sydöstra delen av kyrkogårdens äldre del. Kyrkogården är i norr, öster och söder omgärdad av en kallmurad gråstensmur, längst i väster av en häck. Ingångar i norr och öster från en parkeringsplats. Dubbla galvaniserade järngrindar mellan höga stenstolpar från 1916 med vita korskrön. Dessutom en mindre ingång mellan låga kraftiga stenstolpar i nordväst samt öppningar i norra muren. Asfalterade och även plattbelagda gångar i rutnätssystem, och i öster grusade kvarter, i väster gräsbevuxna. Gravarna ligger tätt, och de flesta har ram, i synnerhet på den östra halvan. Här finns också påfallande många höga och halvhöga gravvårdar som skapar karaktär åt kyrkogården. Nordväst om kyrkan finns en hög minnessten över stupade i Nordsjöslaget 1916, rest 1919. Invid denna ligger på norrsidan engelska gravar och på sydsidan tyska gravar. Anmärkningsvärt med dessa är att de inte är överförda till Kvibergs kyrkogård, så som de flesta andra krigsgravar längs kusten.
Kyrkogården är utvidgad i etapper åt norr och åt väster, bl a 1897, 1915 och 1940. Mellan delarna från fram till 1915 och den västliga delen från 1940 finns en påtaglig skillnad i gravvårdarnas utformning, som tydligt speglar förändringarna hos gravvårdar under 1900-talet. På sydsidan, utanför muren, finns också en gravlund för urnor anlagd.

Väster om kyrkan står, på en mindre kulle, en KLOCKSTAPEL. Skrånande sexsidig nederdel, rakt klockrum under sadeltak, täckt av skiffer, krönt av ståndare med vindflöjel med årtal 1958. Rektangulära ljudluckor i norr och söder. Stapeln är klädd med locklistpanel, rödmålad. Ritad av Axel Forsén 1955 med ledning av ett fotografi av den gamla klockstapeln, riven 1906 (vilken var byggd 1837, i sin tur en ersättare för en klockstapel från 1773). Ett BÅRHUS ligger i slänten på sydsidan, strax sydväst om kyrkan, med fasader av murad natursten och med platt plåttak. Ljusbrunt träkors på östra fasaden. Byggt 1940. På utsidan om nordmuren ligger en långsmal EKONOMIBYGGNAD, med vita spritputsade väggar, förhållandevis modern.

Ett stenblock med 26 skålgropar, hopfogad av två delar, ligger på ett lågt murat fundament på korets sydöstsida. Låg tidigare vid bårhusets plats.