Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vårgårda kn, HORLA 15:1 HORLA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den medeltida kyrkan ligger med koret åt öster i mitten av en närmast rektangulär kyrkogård som är rundad i nordost. Kyrkogården utgörs av en svag kulle och omges av en mossbelupen kallmur av gråsten, vilken - utom i sydväst - utgör stödmur. Muren är anlagd någon gång efter 1706 då de vid visitation "förmantes att uppgöra sina kyrkobalkar af sten". I sydväst har muren en öppning med smidd pargrind från 1800-talet och grindstolpar av tuktad granit. I murens sydöstra hörn är en inbyggd liten stentrappa. Längs murens insida är en rad av yngre lövträd, mestadels ask. Söder om kyrkan står en klockstapel och i kyrkogårdens sydvästra hörn en ekonomilänga. Från grinden löper en bred grusgång fram till kyrkporten och en smärre fram till längan. Gravarna ligger i nord-sydliga rader norr och öster om kyrkan. Gravvårdar saknas i söder. I väster står ett gjutjärnskors från sent 1800-tal. I öster har de flesta gravarna stenram och grusad yta. Sydväst om kyrkan ligger en kvarnsten. Längs grusgången står sentida stålarmaturer med runda glaskupor.