Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, JUNG 19:1 JUNGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Salkyrkan i empirestil ligger med koret åt öster i mitten av en närmast kvadratisk kyrkogård. Denna omges av en kallmurad stödmur av gråsten från 1858 med öppning i väster mitt för kyrkporten och i norr. Muren kantas av almar från 1915 och en syrenhäck. Den västra öppningen har grindstolpar av kalksten med klot. Dessa uppbär en smidd pargrind. I norr är en trappa med en enkel grind. Kyrkogården utvidgades 1972 och 1984 åt norr, varvid även förråd och vaktmästeri uppfördes därstädes. Kyrkan omgärdas av en bred grusgång med gångar till grindarna. Gravvårdarna står på sydsidan i nord-sydliga rader och på nordsidan i öst-västliga. Flertalet vårdar härrör från 1900-talets förra hälft och många av dem har stenramar med grus.
ÄLDRE KYRKA - Den gamla kyrkan var en romansk anläggning av huggen sandsten med ett senare högt torn av gråsten i väster. Sannolikt tillkom detta under senmedeltid samtidigt som kyrkan välvdes och förseddes med kalkmålerier som skildrade Jesu barndomshistoria. År 1772 byggdes ett nytt kor, samt sakristia med vinkällare. År 1830 befanns kyrkan "mycket mörk, trång och smal samt förfallen så till hvalf som tak". Rikskollekt utlystes för ett nybygge. Stenmaterial från den gamla kyrkan återanvändes till den nya.