Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, EDSVÄRA 27:1 EDSVÄRA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Salkyrkan ligger i krönläge med koret åt öster i den nordöstra delen av en rektangulär kyrkogård, som vidgats i sluttningen åt väster. Kyrkogården omges av kallmurar av gråsten. I den äldre delen går den över till stödmur i söder. Kring kyrkans platå är i söder och väster stödmurar, liksom mot den utvidgade delen. Kyrkogården har tre ingångar. Två i söder - varav en mitt för mittporten - och en i öster till intilliggande gård. Alla har grindstolpar av kalksten med klot och smidda pargrindar, den i öster har tre grindar. Den gamla delen av kyrkogården omges av en rad med gamla lönnar och askar. Kring utvidgningen är almar som är samtida med denna. I kyrkogårdens nordöstra hörn är ett uthus. Kyrkogården har ett fåtal rätvinkliga grusgångar som förbinder grindarna med kyrkan, som är helt omgärdad. I stödmuren är kalkstenstrappor med järnräcken. Gången till mittportalen har kalkstensplattor. Gravvårdarna ligger i nord-sydliga rader.
ÄLDRE KYRKA - Den gamla kyrkan var en romansk anläggning av huggen sandsten samt röd och grå kalksten. 1686 utvidgades hon efter en brand i öster. 1757 skedde en tillbyggnad åt väster. Båda var av gråsten. 1767 byggdes ett nytt kor och 1771 dekorerades kyrkan av Nils Åwall. Klockorna hängde i en klockstapel. Från denna kyrka finns i Västergötlands museum ett senmedeltida altarskåp.