Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eskilstuna kn, TORSHÄLLA 5:16 TORSHÄLLA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är anlagd på en svag sluttning ned mot öster. Utefter västra och östra sidorna växer äldre lindar. Enstaka lövträd finns även inne på kyrkogården. Sedan 1967 är kyrkogården gräsbevuxen, med en grusgång från ingången i söder fram till tornet i väster. Grusgången fortsätter runt kyrkan. Närmast kyrkan är ytan kullerstensbelagd. Begravningsplatsen var tidigare omgiven av en vitputsad mur med brädtak och spåntäckning, som löpte runt kyrkogården med avbrott för murade portar. Kyrkogården avgränsas idag av en kallmurad naturstensmur.

Ingångar till kyrkogården med svartmålade smidesgrindar är placerade så att de ligger mitt framför tornet, respektive vapenhuset. Ytterligare en ingång finns i söder. Från södra kyrkogårdsingången leder en gatustensbelagd gång fram till vapenhuset. Framför vapenhuset övergår gången i ett gatustensbelagt område. Gången flankeras av vitmålade gjutjärnsbänkar.

Reinhold Rademachers grav är sedan 1991 markerad med stenar i gräsmattan, söder om koret.

En ny kyrkogård anlades ca 500 meter sydväst om kyrkan vid mitten av 1800-talet, vilken benämns gamla kyrkogården. En nyare kyrkogård finns väster om Torshälla stad. Då området runt kyrkan inte längre används som begravningsplats finns endast ett fåtal gravvårdar kvar. Gravvårdarna är från 1800-talets mitt och är placerade norr om kyrkan. En kulle finns i nordöstra hörnet av kyrkogården, där en inhägnad grav från mitten av 1800-talet finns. Gravplatsen är anlagd för brukspatronen E A Zethelius och hans maka år 1864.

Eva Wockatz, inventeringstillfället 2007-04-24.
Torshälla kyrka. Sveriges kyrkor Södermanland. Robert Bennett. 1981.