Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hällefors kn, GRYTHYTTAN 11:1 GRYTHYTTANS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en äldre begravningsplats, en kyrka samt ett gravkor.

Kyrkogården omges i huvudsak av en kallmurad stenmur med undantag av häck i norr; i söder övergår muren till att fungera som stödmur. Innanför muren löper en trädkrans med ädellövträd som bland annat i söder saknar några träd. Ingångar till kyrkogården finns i väster och i öster med kraftiga vitputsade grindstolpar med pyramidformad plåthuv, krönt med en sol och en liggande månskära av smide, och försedda med järngrindar. Kyrkogården är huvudsakligen bevuxen med gräs. Från entréerna och runt kyrkogården finns en grusgång.

På kyrkogården, som inte längre används för begravningar, finns äldre gravvårdar från 1700- och 1800-talet med kantkedjor av sten, gjutjärnsstaket samt gjutjärnskors. Gravvårdarna vittnar om den bergshantering som präglat orten och bygden.

Norr om kyrkan finns Castorinska gravkoret, uppfört 1808 av dåvarande ägare till Älvestorps bruk. Gravkoret är enkelt utformat i empirestil med vitputsade fasader, rundbågig portal och fönsteröppningar. Byggnaden är täckt av ett flackt pyramidtak belagt med skiffer.