Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, FRIGGERÅKER 27:9 M.FL. FRIGGERÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
FRIGGERÅKERS MEDELTIDA KYRKORUIN är belägen i öst-västlig riktning på norra sidan av den ursprungliga, rektangulära begravningsplatsen som senare (sannolikt 1950-tal) blivit utökad med en större del åt väster.
FRIGGERÅKERS NUVARANDE KYRKA är uppförd i samma riktning några meter norr om ruinen. Kyrkogården, som är gräsbevuxen och sluttar åt sydost, omgärdas av en kallmurad stenmur med en stiglucka i den norra muren. Innanför muren åt norr, öster och söder finns en trädrad av höga, och några nyplanterade, askar. Åt väster, innanför muren, finns en blomsterrabatt. I denna mur sitter, i linje med västporten, smidesgrindar på murade grindstolpar av kalksten. Från stigluckan och grinden leder en asfaltsgång, kantad av kastanjer, fram till kyrkans västport. Hela den ursprungliga delen av kyrkogården är gräsbevuxen. Endast två mindre gravvårdar med rundbågig överdel finns bevarade och står invid ingången till ruinen.
I västmuren och från parkeringsplatsen i norr finns grindar som leder in till den utökade, rektangulära begravningsplatsen. Från den norra grinden leder en grusgång in till mittgången som kommer från grinden i östmuren. Mittgången delar sig ungefär vid mitten av kyrkogården och går här runt ett gräsbevuxet, rektangulärt mittparti med ett buskage på. På den nordöstra delen av den utökade delen står en klockstapel. Den västra delen är parkliknande med oregelbundet planterade träd av olika sort. Gravvårdarna har samma storlek, är låga och ordnade i häckmarkerade rader med nord-sydlig riktning. Den nyare delen inramas av staket och häck åt söder och väster samt av häck och, delvis, mur åt norr. Åt öster avskiljs den nya kyrkogården från den gamla genom en gemensam mur. Utanför den gamla delens sydmur och den något bredare, nyare delens östmur finns en vitputsad ekonomibyggnad av samma ålder som kyrkan.

STIGLUCKA - Stigluckan i norrmuren är sannolikt en kvarleva från den tidigare kyrkan och dess begravningsplats. Den är slätputsad, avfärgad vit och har ett sadeltak som likt kyrktaket är belagt med skiffer. På stigluckans bägge innersidor finns stavkorshällar inmurade. Ingången sker via en smidesgrind.

KLOCKSTAPELN är av en enkel konstruktion. Fyra mot varandra lutande ekstockar bär upp ett tälttak med avfasade hörn. Taket är belagt med spån och avslutas nedtill med ett sågtandsmönster. I stapeln hänger två klockor. Stapeln vilar på en rund platta av mönsterlagda kalkstensplattor som omges av nyponbuskar.

EKONOMIBYGGNADEN har en slätputsad, vit fasad som täcks av ett flackt sadeltak belagt med skifferplattor likt kyrkans. Åt väster finns en dörr in till ett WC med dusch. Åt norr finns två dörrar till redskapsförråd och vaktmästarutrymme. Uppförd under 1970-talet.