Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, ÅMSELE 7:1 ÅMSELE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den flacka begravningsplatsen invigdes 1870 och en andra gång 1875 efter att kyrkan stod klar. 1960 genomfördes en utvidgning mot söder. Kyrkogården inramas mot huvud-entrén i öster av en naturstensmur från sekelskiftet 1900 och mot övriga väderstreck av ett vitt trästaket med raka spjälor, vilket nytillverkades runt sekelskiftet 2000. Vägen fram mot kyrkan kantas av en björkallé, men kyrkogårdens trädbestånd har förnyats under senare år och träden är därför ännu relativt småvuxna. Gravarna har tidigare uteslutande varit grusgravar. I norra delen har en stor del av dessa såtts igen med gräs. De kvarvarande grusgravarna är hjärtformade och omges av klippta måbärshäckar. Utformningen är unik i länet.

Gravkapellet är uppfört 1937 efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld. Det är byggt i trä på betonggrund i en stark norrsluttning. Källarplanet användes tidigare som bisättningsrum, men är numera förråd. Fasaderna uppvisar en enkel 1920-talsklassicistisk arkitektur. Byggnadens säteritak är valmat med två knappt åtskilda fall avslutade med svagt konkava utsvängningar. Det är plåtklätt med svartmålad skivtäckning med raka falsar. Fasadpanelen är målad i ljusblågrått och av locklisttyp med halvrunda, bly-spröjsade och högt sittande fönster. Interiören är stramt enkel med funktionalistisk prägel, fernissat brädgolv och målade träfiberskivor på väggarna. Förrådsbyggnaden i den södra delen av begravningsplatsen var tidigare likbod och stod ungefär på den plats där gravkapellet senare byggdes. Ekonomibyggnaden intill begravningskapellet är byggd 1978 utan ambitioner till arkitektonisk anpassning, men har på senare år målats i ljus kulör som kyrkan. Under tidigt 2000-tal, efter att de riksbekanta Åmselemorden ägt rum i anslutning till kyrkogården (1988), iordningsställde församlingen en kontemplativ plats kallad ”Försoningens plats” med sittbänkar söder om kyrkans gavel. Belysningen, bestående av rationella gatlyktor, utökades också.