Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, HOGHEM 2:24 TANUMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
TANUMS KYRKA ligger i norra delen av kyrkogårdens äldre del. En del gravar ligger på norrsidan, men merparten ligger söder om kyrkan. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren står höga uppvuxna lövträd, några dock nyligen ersatta med nya träd. Ingångar finns i norr och väster genom svarta smidesgrindar mellan kraftiga grindstolpar, vitputsade med täckskiva av kalksten, krönta med stenklot. Dessutom enklare ingångar i söder vid ekonomibyggnaderna och i öster (till mellankyrkogården). Grusade gångar i ett enkelt rutnätssystem, där gången söderifrån mot kyrkans sydport är särskilt betonad, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna ligger tätt, och de flesta har ram. Många höga och halvhöga gravvårdar skapar karaktär åt kyrkogården, särskilt i de båda kvarteren norr om kyrkan. Denna den gamla delen av kyrkogården består av flera utvidgningar gjorda i äldre tid, och med nuvarande utseende sedan 1829. Mot kyrkväggen står tre äldre gravhällar, två vid tornet från 1666 och 1673 och en vid sakristian från 1762. Ytterligare några äldre gravvårdar, de äldsta från 1700-talet, finns också löst utplacerade på kyrkogårdens norra del.
MELLANKYRKOGÅRDEN ligger öster om den gamla delen, invigd 1931. Också denna är muromgärdad och har dessutom en grind i norr av samma utseende som gamla kyrkogårdens grindar. Grusade gångar i rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna har mestadels låga gravvårdar, och ligger förhållandevis tätt. På mellankyrkogården finns också en forntida gravhög, belägen strax utanför gamla kyrkogårdens östmur. Den YNGSTA KYRKOGÅRDEN invigdes 1976 och ligger söder om mellankyrkogården, dvs sydöst om den gamla delen. Den är inhägnad med ståltrådsstaket och har en friare planering än de äldre delarna.
Söder om den gamla kyrkogården, och väster om den yngsta delen, ligger två ekonomibyggnader, den ena innehållande bårhus. De är båda från senare tid, bårhuset från 1977 och personalbyggnaden från 1993.