Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, HULTERSTADS KYRKA 1:1 HULTERSTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Hulterstads kyrkogård är en i det närmaste rektangulär yta. I de enskilda kvarteren finns inte
mycket ordnad växtlighet som häckar och planteringar. Det största området ligger norr om
kyrkan men det finns även ytor söder och väster om kyrkan. I öster går landsvägen parallellt
med kyrkogården, nära kyrkans östra sida. De äldsta gravkvarteren, kvarter A söder om
kyrkan och kvarteren F och G norr om kyrkan, har en ålderdomlig struktur där raderna med
gravvårdar inte alltid är helt raka. Många lediga gravplatser finns, främst norr om kyrkan. De
yngre kvarteren i väster, B, C och D, som tillkom 1919, går tydligt att avläsa genom
gravvårdarnas utseende. Området är enhetligare och mera strikt ordnat. Hela området sluttar
svagt mot sydväst.

Omgärdning
Hela kyrkogården omgärdas av en kallmurad mur av kalksten. På muren i norr, väster och
delvis i söder har en rad med fältsten lagts på toppen.

Ingångar
I söder: Dubbla svartmålade smidesgrindar mellan stolpar av kalksten. Grindarna är av en typ
som förekommer såväl på Öland som på fastlandet. Väster om grinden finns en klivstätta med
trappsteg av kalksten. På toppen av muren står en kalkstensskiva på högkant som skulle
hindra lösgående djur att ta sig in på kyrkogården. Ytterligare en ingång finns väster om
klivstättan. Denna är en öppning i muren som saknar grind.
I nordost: Ingång lik den i söder. Väster om ingången finns en klivstätta lik den i söder.
I norr: Bred öppning för transporter in på kyrkogården. Brunmålad trägrind mellan
brunmålade trästolpar.
I sydväst: Dubbla omålade trägrindar lik den i norr. Ingången togs upp 2004 för transporter in
på kyrkogården. Grindarna är tillverkade av Gentzells möbelfirma.

Vegetation
Trädkrans: Runt hela kyrkogården växer lindar. I söder finns även några kastanjer och i öster
kastanjer och almar.
Övrigt: I nordöstra delen av kvarter D växer en alm i nordvästra delen av kvarter F två
hängaskar. En lind växer i västra delen av kvarter A. Den gång som går norrut från kyrkans
norra ingång kantas av höga tujor. Utmed kyrkogårdsmuren i norra delen av kvarter D växer
en häck av häckoxbär.

Gångsystem
Gångar leder fram till kyrkans ingångar och till bårhuset i norr. De sammanbinder
kyrkogårdens olika delar och i en del fall fungerar de också som gräns för gravkvarter.
Gångarna söder om kyrkan och norr ut fram till bårhuset är belagda med grus medan gångarna
från kyrkans ingång i norr samt från ingången i nordost fram till bårhuset är belagda med
kalkstenplattor. Tidigare fanns flera gångar som idag är insådda med gräs. Man kan dock
fortfarande se var de gick.

Gravvårdstyper
På Hulterstads kyrkogård finns en stor blandning av gravvårdar från slutet av 1700-talet och
fram till idag. Av äldre datum är de två tumbor som finns i kvarter A respektive H. Tumban i
kvarter A kompletteras dessutom av två stående kalkstensflisor. Tumbor är inte ovanliga
gravminnen men kombinationen med de båda stående gravvårdarna är idag ovanlig. Bland
gravvårdarna från slutet av 1800-talet och framåt i tiden finns flera typer och stildrag som
varit vanliga i olika perioder. Gravvårdarna från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
är främst inspirerade av klassicistiska och nationalromantiska strömning. Typiska är de höga
gravvårdarna av svart granit med en ytlig slipad dekor. Ett typiskt nationalromantiskt drag är
asymmetriska krön och oslipade ytor som ska för tankarna till runstenar. Vanliga
klassicistiska dekorelement är kors och kvistar. Under 1930- och 40-talet förändrades
gravvårdarnas utseende. På många kyrkogårdar infördes restriktioner när det gällde
gravvårdarnas höjd. Så gjorde man också i Hulterstad. Nu fick den typiska gravvården ett
ännu tydligare klassicistiskt formspråk. Låga vårdar med raka eller flacka, trekantiga krön
blev mycket vanliga. Ibland dekorerades de med kolonner eller pilastrar som med sin
symetriska uppställning för tankarna till antikens tempel. Denna typ av låg gravvårdar har
varit den vanligaste under 1900-talets andra hälft men dekoren har förenklats och förändrats.
Under 1970-talet blev talldungen en vanlig gravvårdsdekor. Idag har vårdarna en friare och
mjukare utformning med större möjligheter att sätta en personlig prägel på vården. Materialet
är främst grå och svart granit men även röd förekommer. Det finns också flera gravvårdar,
såväl av äldre som yngre datum, av kalksten. Dessutom finns två gravvårdar av gjutjärn. Tre
gravplatser är omgärdade av smidesstaket och vid ytterligare en finns rester av omgärdningen
kvar. På gravvårdarna på Hulterstads kyrkogård är det relativt vanligt att ange den dödes
yrkestitel, i synnerhet på äldre gravvårdar, liksom att berätta från vilken gård eller by den
döde kommer.

Minneslund
En minneslund ligger i nordöstra delen av kvarter D. Platsen markeras av ett ålderdomligt
kalkstenskors. Korset var tidigare gravvård för bysmeden Lindström som dog 1870. Hans
persondata finns kvar på korsets baksida medan en ny text ”Minneslund” huggits in i stenens
framsida. Runt omkring korset finns en rabatt, ställ för blomvaser samt kalkstensplattor att
ställa ljus på. Platsen omgärdas i norr av en låg häck.

Byggnader
I norra delen av kyrkogården ligger en byggnad som tidigare använts som benhus och därefter
som ved- och redskapsbod. År 1957 inreddes byggnaden till bårhus.

Övrigt
I kvarter E finns ett monument över de omkomna ombord på regalskeppet Kronan som
sprängdes i luften under skånska kriget 1676. Monumentet består av ett stort svartmålat
ankare, fyra kvadratiska stenblock med järnringar i varje hörn samt en liten minnesplatta i
sten med texten ”Tappra svenska män ombord Stora Kronan i slaget vid Öland 1676”.Beskrivning av enskilda kvarter/områden


Kvarter A, och H

Allmän karaktär
Kvarteren A, och H är de äldsta områdena på kyrkogården. Söder om kyrkan ligger kvarter A
som beräknas rymma 205 gravplatser. Här finns flera av kyrkogårdens äldsta gravvårdar.
Kvarter H sträcker sig från ett område väster om kyrkans torn och fram till vinkeln mellan
koret och långhuset. Kvarteret omfattar endast 10 gravplatser. Gravvårdarna i kvarteren är
placerade i rader där majoriteten av vårdarna är vända mot öster och i annat fall mot väster.
Raderna är dock inte alltid raka vilket tillsammans med de äldre gravvårdarna bidrar till att ge
kvarteren en ålderdomlig karaktär.

Gravvårdstyper
Intrycket av gravvårdarna i kvarteren domineras av de höga svarta gravvårdarna från slutet av
1800-talet och början av 1900-talet. Den äldsta gravvården finns i kvarter A. Det är de båda
prästerna Erland Fornander och Aron Dahlerus gravtumba och stående vårdar i väster.
Kombinationen med en gravtumba och stående vårdar är idag mycket ovanlig. Fornander
avled 1793 och Dahlerus tre år senare. Kvarter A har brukats kontinuerligt fram till idag vilket
gör att det finns flera olika typer av gravvårdar som varit vanliga från 1793 fram till idag. De
flesta gravvårdarna är dock från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Kvarter H
rymmer endast ett fåtal gravvårdar, fyra väster om kyrkan och en tumba i vinkeln mellan långhuset och koret. Gravtumban är äldst. Den saknar idag täckhäll men enligt Gunnar
Håkanssons Öländska personminnen ska detta vara prosten Johan Lindeströms gravplats. Han
var verksam i socknen då det nya långhuset byggdes och dog 1815. Den yngsta vården i
kvarter H är från 1917. Materialet är främst olika typer av granit men i samtliga kvarter finns
också vårdar av kalksten. I kvarter A finns förutom den förut nämnda tumban två
gjutjärnskors.

I kvarter A finns fyra omgärdade gravplatser. Två av dessa är belagda med grus och
omgärdade av smidesstaket. En gravplats omges av pollare och kätting och den fjärde av en
stenram. Av dessa fyra har endast den med pollare och kätting kvar sin gravvård. Att ange den
dödes yrkestitel är relativt vanligt. I kvarter A ligger flera av präster som varit verksamma i
socknen i äldre tider begravda. De vanligaste titlarna är hemmansägare, lantbrukare och
ålderman, men här finns också titlarna fjärdingsman och stationsmästare. På majoriteten av
gravvårdarna anges från vilken by eller gård den döde kommer.


Kvarter B, C och D

Allmän karaktär
Kvarteren B, C och D tillkom vid den utvidgning av kyrkogården som gjorde 1919. De ligger
i rad utmed kyrkogårdens västra gräns med kvarter B längst i söder och kvarter D i norr.
Enligt gravkartan ska här finns 68, 118 respektive 87 gravplatser. Dessa tre kvarter har från
början haft en bestämd anläggningsform. Här är gravvårdarna placerade i raka rader och
kvarteren andas ordning och enhetlighet.

Gravvårdstyper
Det totala intrycket av gravvårdarna i kvarteren domineras av de låga gravvårdarna som blev
vanliga i mitten av 1900-talet. Det finns dock en del äldre, höga gravvårdar av den typ som
var vanlig i början av århundradet. Dessa finns framförallt i kvarter B men också i södra delen
av kvarter C. Den äldsta gravvården från 1921 står i kvarter B. Kvarter har brukats
kontinuerligt från 1920-talet och har därför en stor åldersmässig spridning. I kvarter D kan
man dock se en övervikt för vårdar från 1900-talets andra hälft. Materialet är främst grå och
svart granit men även röd förekommer. Det är också vanligt med gravvårdar av kalksten. Två
gravplatser i kvarter C är belagda med grus och omgärdade. Den ena gravplatsen har ett
smidesstaket mellan stenpollare och den andra en stenram. Det förekommer att man anger
yrkestitlar men det är inte lika vanligt som i de äldre kvarteren. Även här är hemmansägare
och lantbrukare de vanligaste titlarna. Här finns också titlarna nämndeman, målarmästare,
kyrkoherde, maskinist och lanthandlare. På majoriteten av gravvårdarna anges från vilken
gård eller by den döde kommer.


Kvarter F och G

Allmän karaktär
Norr om kyrkan ligger kvarteren F och G. De ligger i kyrkogårdens längdriktning och skiljs åt
av en gång kantad av höga tujor. I väster avgränsas kvarter F av ytterligare en av
kyrkogårdens gångar. Kvarter G avgränsas i öster av kyrkogårdens mur. I söder utgör kyrkan
gräns och i norr gången mot kvarter E. De båda kvarteren är kyrkogårdens största med flest
planerade gravplatser. Kvarter F beräknas rymma 364 och kvarter G 298 gravplatser. 66 av
platserna i kvarter G är planerade för urngravar. I båda kvarteren finns dock stora ytor med
lediga gravplatser, framförallt i norra delen av kvarter G. I nordvästra delen av kvarter F växer
två hängaskar.

Gravvårdstyper
Den äldsta vården i de båda kvarteren är en stående kalkstensvård i kvarter G från 1848. Det
är åldermannen Olof Persson från Alby och hans maka Kajsa Nilsdotters gravvård. Den äldsta
gravvården i kvarter F är en hög gravvård av svart granit från 1893. Båda kvarteren har
använts kontinuerligt fram till idag vilket gör att det finns en blandning av gravvårdar från olika tider. I kvarter F är flest antal vårdar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
med man i kvarter G inte kan urskilja någon period som mer representerad än andra. De flesta
gravvårdarna är av svart eller grå granit men det finns också vårdar av röd granit och kalksten.
I kvarter F finns två höga gravvårdar av svart granit som kröns av marmor kors. Denna typ av
vård är inte så vanlig. I kvarter G finns ett modernt träkors. Att ange yrkestitlar förekommer i
båda kvarteren. De vanligaste titlarna är lantbrukare, hemmansägare och ålderman, men det
finns också titlar som fiskare och bysmed. På majoriteten av vårdarna finns angivet från
vilken by eller gård den döde kommer.